strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty uprzejmie informuje:

I. Wszystkie zapytania dotyczące zatrudniania, awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli powinny być rozpatrywane i rozstrzygane w pierwszej kolejności przez dyrektora szkoły, co wynika z następujących przepisów:

 • Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) – “Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. [..]";

 • Art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.) - “Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym
  rady pedagogicznej. [...]";

 • Art. 11 ustawy - Karta Nauczyciela “Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na postawie umowy o pracą lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego. "

Zapytania dotyczące spraw budzących wątpliwości mogą być kierowane do organu prowadzącego szkołę, bądź właściwego kuratora oświaty, zgodnie z kompetencjami tych organów, określonymi w przepisach przywołanej wyżej ustawy o systemie oświaty.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę, zgodnie z art. 34a ustawy o systemie oświaty, sprawuje nadzór nad jej działalności w zakresie spraw administracyjnych i finansowych, w szczególności w zakresie:

 • prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

 • przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

 • przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki.

Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą (art. 33 ustawy o systemie oświaty), któremu podlega w szczególności:

 • zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,

 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

 • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki

 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

II. Warmińsko-Mazurki Kurator Oświaty informuje ponadto, że Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie będzie udzielało odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23). Zgodnie z tym przepisem pismo kierowanej korespondencji powinno zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),

 • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),

 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.Informacja Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w sprawie wydawania opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dla szkół niepublicznych występujących o nadanie uprawnień szkoły publicznejAktualizacja 10 lutego 2016 r.

 

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa