strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Ustawa o wypoczynku podpisana

2015-11-16
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

W ramach uregulowania zasad organizacji wypoczynku, jego nadzorowania oraz prowadzenia kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku ustawa określa:
 • definicję wypoczynku i wymienia jego podstawowe formy. Wypoczynek jest organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, jest on połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwa nieprzerwanie co najmniej 2 dni, odbywa się w czasie ferii letnich, zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie: kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Wypoczynek dla dzieci własnych lub dzieci znajomych organizowany przez rodzinę nie będzie podlegał nadzorowi kuratora oświaty oraz sankcjom przewidzianym dla organizatorów wypoczynku;
 • zasady pierwszeństwa w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody;
 • katalog podmiotów, które mogą organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży, warunki, jakie jest obowiązany zapewnić organizator wypoczynku w zakresie bezpieczeństwa i higieny wypoczynku, warunki jakie musi spełniać kadra wypoczynku, dostęp do opieki medycznej, program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, zapewnienie stosowania zasad higieny żywienia, bezpieczne korzystanie z obszarów wodnych, bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, obowiązek organizatora wypoczynku, który organizuje wypoczynek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku;
 • tryb zgłaszania wypoczynku przez organizatorów oraz elementy, jakie musi to zgłoszenie zawierać;
 • warunki organizowania przez szkoły i placówki wypoczynku trwającego do 3 dni bez konieczności przedstawiania kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku i umieszczenia tego zgłoszenia w bazie wypoczynku;
 • ustalenie przez organizatora wypoczynku wysokości opłaty za udział uczestnika w wypoczynku;
 • zakres danych zawartych w zgłoszeniu wypoczynku umieszczonym w bazie wypoczynku, udostępnianych państwowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz kuratorowi oświaty, właściwym ze względu na lokalizację wypoczynku;
 • prowadzenie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za pomocą systemu teleinformatycznego, bazy wypoczynku, w której będą umieszczane przez kuratora oświaty zgłoszenia wypoczynku. Zmiana dotyczy wprowadzenia obowiązku przechowywania danych zawartych w bazie wypoczynku oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratorów oświaty i służby sprawujące nadzór: państwowego inspektora sanitarnego, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, właściwych ze względu na lokalizację wypoczynku, przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku;
 • obowiązek organizatora wypoczynku niezwłocznego zawiadomienia kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku;
 • obowiązek organizatora wypoczynku informowania rodziców uczestników albo pełnoletnich uczestników wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku;
 • obowiązek organizatora wypoczynku założenia dla uczestnika wypoczynku karty kwalifikacyjnej oraz wykaz informacji, które mają być w niej ujęte;
 • zasady postępowania w sytuacji wypadku;
 • sposób sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem organizowanym w kraju przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku;
 • kompetencje kuratora oświaty w zakresie sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem;
 • właściwość kuratora oświaty sprawującego nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą i zasady sprawowania tego nadzoru;
 • wymagania wobec osób, które mogą pełnić funkcję kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku;
 • katalog podmiotów, które mogą prowadzić kursy na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku bez konieczności uzyskania zgody kuratora oświaty;
 • obowiązki organizatora kursów;
 • zasady nadzoru nad prowadzeniem kursów, w tym przeprowadzania kontroli w miejscu prowadzenia kursów;
 • upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze rozporządzenia przepisów wykonawczych umożliwiających realizację zaproponowanych rozwiązań dotyczących zgłoszenia wypoczynku, karty wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, obowiązków kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, programu kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, wzorów karty kwalifikacyjnej i zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku.

W ramach uregulowań dotyczących sankcji karnych, przewidziano karę grzywny dla organizatora wypoczynku, w przypadku organizowania wypoczynku, mimo braku zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, a także za niepoinformowanie kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem. Orzekanie w ww. sprawach będzie następować w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.). Celem tego rozwiązania jest przestrzeganie przepisów i uniknięcie nieprawidłowości w zakresie organizacji wypoczynku.


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa