strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Wypoczynek dzieci i młodzieży

2016-04-07
UWAGA !!!
Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży i organizatorzy kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku

Informujemy, że n
astąpiła zmiana dotycząca organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1629) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 r. poz. 452).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2016 r.


Rozporządzenie określa:

1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia;
2) termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2 ustawy, oraz wzór tej karty;
3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy;
4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku oraz wzór tego dziennika;
5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1 ustawy;
6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, w tym formę i wymiar zajęć;
7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1 ustawy;
8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku;
9) dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu. – ważne dla organizatorów kursów na kierownika i wychowawcę.

Zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2015/2016 organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty od dnia 1 maja 2016 r.


ROZPORZĄDZENIEwróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa