strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Regulamin przyznawania szkole Certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

REGULAMIN


I. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwojest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.


1. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.


II. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół/placówek, które:


1. Zapobiegają zjawisku agresji i przemocy w szkołach.


2. Podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


3. Wyróżniają się skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa.


4. Promują działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.


5. Aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

III. O certyfikat ubiegać się mogą: szkoły/placówki publiczne i niepubliczne z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania.


IV.
Tytuł „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest wyróżnieniem przyznawanym szkole/placówce za :

1.Doskonalenie procesu dydaktycznego i wychowawczego poprzez realizację w różnorodnych formach zagadnień z zakresu zapobiegania zjawisku agresji i przemocy.


2. Podejmowanie działań podnoszących bezpieczeństwo uczniów.


3.Włączanie do działań szkoły rodziców uczniów, społeczności lokalnej, instytucji działających na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy.


V.
Oceny działań szkół/placówek dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
· Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
· Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
· Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
· Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie,
· Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie.

VI.
Wymagania szczegółowe stawiane placówkom ubiegającym się o Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”: 

1. Wymagania związane z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa:


Szkoła/placówka systematycznie podejmuje następujące działania:

- realizuje konkretny projekt działań profilaktycznych w ramach ubiegania się o certyfikat, zawierający:

· założenia projektu,

· cele projektu,

· termin realizacji,

· adresatów,

· działania,

· przewidywane efekty realizowanego projektu,

- realizuje programy lub projekty (np. powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie) w zakresie bezpieczeństwa w celu kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów,


- organizuje konkursy (szkolne, powiatowe lub wojewódzkie) związane z tematyką bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w szkole,


- uczestniczy w konkursach (powiatowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich) związanych propagowaniem bezpieczeństwa,


- systematycznie współpracuje z osobami i instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne szkoły,


- monitoruje miejsca newralgiczne w szkole/placówce.


2. Realizowane zadania powinny:

· mieć jak najszerszy zasięg oddziaływania,

· wpływać na pożądane zmiany zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych,

· być pomysłowe i ciekawe,

· wynikać z potrzeb szkoły i społeczności lokalnej,

· być systematycznie monitorowane i poddawane ewaluacji,

· przyczyniać się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze opieki i wychowania.


3.
Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do pozyskania informacji o szkole mogących mieć wpływ na ostateczną ocenę i decyzję o rekomendowaniu szkoły do uzyskania certyfikatu.

VII.
Działania prowadzone przez szkołę/placówkę starającą się o Tytuł ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powinny obejmować wszystkie zakresy zadań wymienionych w punkcie VI.

VIII.
Szkoła/placówka przystępuje do konkursu poprzez pisemne zgłoszenie skierowane do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

al. Piłsudskiego 7/9,
10-959 Olsztyn, w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia każdego roku.

Wzór karty zgłoszenia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.


Po zakończeniu realizacji projektu działań profilaktycznych w ramach ubiegania się o certyfikat szkoła składa w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie - pok. 382, lub przesyła pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie sprawozdanie z realizacji działań w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca każdego roku. Wzór sprawozdania został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.


Do sprawozdania mogą być dołączone rekomendacje instytucji realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.


IX. Przebieg prac Kapituły:


I etap - analiza sprawozdań szkół z realizacji zadań,


II etap – wyłonienie kandydatów do Certyfikatu,


III etap – wizyty w szkołach zakwalifikowanych do przyznania Certyfikatu,


IV etap – przygotowanie rekomendacji w sprawie przyznania Certyfikatów,


V etap – przekazanie rekomendacji Kuratorowi Oświaty. 


Regulamin nie przewiduje możliwości odwołania
od wyników prac Kapituły.

X.
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty ogłasza listę szkół, którym przyznany został Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo publikowania działań na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.


Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo uchylenia Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w przypadku ograniczenia, zaniechania działań lub obniżenia ich skuteczności. Z innych ważnych przyczyn, na podstawie wniosku Kapituły Konkursu.


Załączniki do pobrania:


1) Karta zgłoszenia

2) Sprawozdanie z realizacji działań w ramach ubiegania się o certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa