strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Regulamin przyznawania szkole/placówce Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”

2016-11-17
Regulamin
przyznawania szkole/placówce
Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Szkoła Przyjazna Środowisku”

I.
 
Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

II.
Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:
1. Integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska,
2. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju,
3. Podejmują i angażują do działań społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną, pracowników szkoły/placówki) i społeczność lokalną.
4. Podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

III.
Szkoły/ placówki dla osiągnięcia celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmują zintegrowane działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i środowiska lokalnego oraz realizują własny projekt ekologiczny różny od działań systemowych.

IV.
O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
1. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat (okres ważności liczony od daty przyznania umieszczonej na certyfikacie). Po upływie tego czasu szkoła/placówka ma prawo ponownie ubiegać się o ten dokument.
2. Szkoły/placówki ubiegają się o uzyskanie Certyfikatu na zasadzie dobrowolności.
3. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach w okresie ważności certyfikatu. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
4. Certyfikat wydaje się w jednym egzemplarzu.
5. W stosunku do szkół/ placówek, które otrzymają Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku" Kapituła zastrzega sobie prawo kontroli spełniania wymagań warunkujących utrzymanie Certyfikatu oraz możliwość jego cofnięcia w przypadku zaniechania działań integrujących społeczność szkolną i lokalną na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

V.
Oceny działań szkół/placówek dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
3. Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
4. Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
5. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

VI.
Wymagania szczegółowe stawiane placówkom ubiegającym się o Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”:

A. Wymagania dotyczące placówki, związane z realizacją zadań w zakresie edukacji
 ekologicznej:
 • planuje i realizuje projekt ekologiczny różny od działań systemowych, o których mowa w poniższym podpunkcie,
 • podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (np. realizuje programy lub projekty ekologiczne organizowane przez inne podmioty, kampanie i konkursy ekologiczne, zajęcia terenowe, sejmiki, itp.),
 • informuje społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych, itp.),
 • wdraża do działań jak najwięcej przedstawicieli środowiska lokalnego.

B.
Działania szkoły/placówki ubiegającej się o Certyfikat powinny:
 • mieć jak najszerszy zasięg oddziaływania,
 • angażować całą społeczność szkolną i lokalną,
 • wpływać na zmiany zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na bardziej przyjazne środowisku,
 • być nowatorskie, pomysłowe i ciekawe,
 • wynikać z potrzeb społeczności lokalnej,
 • być widoczne i akceptowane przez społeczność lokalną,
 • być systematycznie dokumentowane (np. w formie zdjęć, filmów),
 • powinny być upowszechniane na stronach internetowych, np. swojej placówki, prasie.

VII.
Wymagania formalne:
1. Szkoła/placówka starająca się o przyznanie Certyfikatu, zgłasza swój udział przesyłając do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) - do dnia 15 grudnia każdego roku.
2. Szkoła/placówka, która złożyła kartę zgłoszenia, dostarcza sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej według wzoru określonego w załączniku nr 2. Sprawozdanie, należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 lipca kolejnego roku następującego po roku złożenia karty zgłoszenia.
3. Dokumenty, o których mowa powyżej (kartę zgłoszenia i sprawozdanie z działań) szkoła/placówka przesyła na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

VIII.
Przebieg pracy kapituły konkursowej:
1. etap – rejestracja zgłoszeń,
2. etap – analiza sprawozdań szkół z realizacji projektu i innych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju,
3. etap – wizyty w wybranych szkołach/placówkach zakwalifikowanych do przyznania Certyfikatu,
4. etap – przygotowanie rekomendacji w sprawie przyznania Certyfikatów,
5. etap – przekazanie rekomendacji Kuratorowi Oświaty.

IX.
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty ogłasza listę szkół/placówek, którym przyznany został Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

X
. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo publikowania działań na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

XI.
Regulamin nie przewiduje możliwości odwołania od wyników prac Kapituły.

Załączniki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia (załącznik nr 1).
2. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach ubiegania się o certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” (załącznik nr 2).

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki


Rejestr szkół i placówek, którym przyznano certyfikat "SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU"


wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa