strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

2016-09-02
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Nasz świat z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów wzmocnienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do innych. Współczesny człowiek, broniąc się przed globalizacją i uniformizacją, zaczyna poszukiwać tego, co nas odróżnia od innych. Wartości tych poszukuje w regionalizmie, swoich lokalnych korzeniach.

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest przyznawany 
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 
zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym regulaminie.

Regulamin przyznawania szkole/placówce
Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
 
I. Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

II. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:


1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.
2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

III. Szkoły/placówki dla osiągnięcia celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmują zintegrowane działania służące:

1. Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
2. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.
3. Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
4. Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.
5. Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.
6. Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
7. Kształtowaniu umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.
8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

IV. O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

1. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu szkoła/placówka ma prawo ponownie ubiegać się o ten dokument.
2. Szkoły/placówki ubiegają się o uzyskanie Certyfikatu na zasadzie dobrowolności.
3. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
4. Certyfikat wydaje się w jednym egzemplarzu.
5. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo uchylenia Tytułu jeżeli w okresie jego obowiązywania zostaną stwierdzone przez organ nadzoru pedagogicznego zaniechania działań w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej. Decyzję o odebraniu prawa posługiwania się Certyfikatem, na uzasadniony wniosek wizytatora podejmuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna.
6. Szkoła/placówka, której decyzją odebrano prawo do posługiwania się Certyfikatem, ma obowiązek w terminie tygodnia od daty uzyskania decyzji o odebraniu prawa przesłać oryginał Certyfikatu do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Szkoła/placówka traci dotychczasowe uprawnienia wynikające z Certyfikatu.


V. Oceny działań szkół/placówek dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
2. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Delegatura IPN w Olsztynie


VI. Wymagania szczegółowe
stawiane szkołom/placówkom ubiegającym się o Certyfikat:


1. Szkoła/placówka:

planuje i realizuje projekt w ramach ubiegania się o Certyfikat, zawierający: założenia projektu, cele projektu, termin realizacji, adresatów, działania, przewidywane efekty realizowanego projektu,
- realizuje programy lub projekty organizowane przez inne podmioty w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej,
- inicjuje i prowadzi działania o różnym zasięgu terytorialnym w ramach ubiegania się o Certyfikat (np. uroczystości, konkursy, turnieje, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym, itp.),
- upowszechnia ideę pamięci narodowej oraz prowadzi działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, sprawuje opiekę nad tymi miejscami,
- uczestniczy w różnych formach zewnętrznych związanych z propagowaniem postaw patriotycznych,
- informuje społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych, itp.),
- wdraża do działań jak najwięcej przedstawicieli środowiska lokalnego.

2. Działania szkoły/placówki ubiegającej się o Certyfikat powinny:


- wpływać na kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, młodzieży i dorosłych,
- angażować społeczność szkolną i lokalną,
- mieć jak najszerszy zasięg oddziaływania,
- być widoczne i akceptowane przez społeczność lokalną,
- wynikać z potrzeb społeczności lokalnej,
- przyczyniać się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia, wychowania i opieki,
- być systematycznie dokumentowane i upowszechniane.


VII. Wymagania formalne

1. Szkoła/placówka starająca się o przyznanie Certyfikatu, zgłasza swój udział przesyłając do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty kartę zgłoszenia (
załącznik nr 1) do dnia 15 grudnia każdego roku.

2. Wniosek
 (
załącznik nr 2) o nadanie Certyfikatu oraz sprawozdanie (załącznik nr 3) z realizacji działań, zgłoszone szkoły/placówki przesyłają do dnia 15 lipca każdego kolejnego roku następującego po roku złożenia karty zgłoszenia.

3. Dokumenty, o których mowa powyżej (karta zgłoszenia, wniosek i sprawozdanie z działań) szkoła/placówka przesyła na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn


VIII. Etapy uzyskiwania Certyfikatu.


1. Etap pierwszy –
wrzesień - czerwiec

- powołanie szkolnego koordynatora
- stworzenie planu działań
- pozyskanie partnerów
- rejestracja zgłoszeń
- realizacja planu działań

2. Etap drugi –
lipiec - wrzesień kolejnego roku następującego po roku złożenia wniosku
- złożenie wniosku i sprawozdania
- analiza sprawozdań szkół/placówek z realizacji zadań przez Kapitułę Konkursu,
- wyłonienie kandydatów do Certyfikatu,
- wizyty w szkołach zakwalifikowanych do przyznania Certyfikatu,
- posiedzenie Kapituły w celu sformułowania wniosków o przyznanie Certyfikatu,
- przekazanie wniosków i rekomendacji Kuratorowi Oświaty.

3. Etap trzeci – październik kolejnego roku następującego po roku złożenia wniosku
- Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłasza listę szkół/placówek, którym przyznany został Certyfikat „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”,
- Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do publikowania wyników konkursu i działań szkół/placówek na stronie internetowej Kuratorium Oświaty (old.ko.olsztyn.pl).

IX. Regulamin nie przewiduje możliwości odwołania od wyników prac Kapituły Konkursowej.


Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowackiwróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa