strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Ważne komunikaty

2016-11-29

Weryfikacja danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2016 r.

 
WAP.534.16.2016.KK

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa,

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

Województwa warmińsko-mazurskiego

 

Olsztyn, 28 listopada 2016 r.

 

W związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2016 r., zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących: 

1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskim:

W arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły i przedszkola, w których w tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi wykazanych w wierszu 4 jest większa od 5. Należy zweryfikować wartości z kolumny 45 – liczba cudzoziemców.

2. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego:

Arkusz [sportowe] dotyczy szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego, które w tabelach U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności wykazały oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, a jednocześnie liczba godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych podana w obowiązkach nauczycieli tej szkoły jest niższa niż liczba godzin wynikająca z przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych,  szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z dnia 16 października 2012 r., poz. 1129). Należy zweryfikować wartości z kolumn od 44 do 49. W kolumnie 52 pokazano niedobór realizowanych godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych. Zachodzi obawa, że błędnie wykazano oddziały ogólnodostępne w danej szkole jako oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego. W przypadku gdy w danej szkole funkcjonują zarówno oddziały ogólnodostępne jak i oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego szkoła powinna stworzyć osobne tabele U3.1 dla każdej grupy oddziałów.

3. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne:

Arkusz [dwujęzyczne] dotyczy szkół, które wykazały wszystkich uczniów jako uczących się w oddziałach dwujęzycznych (tabela U3.1), a z nazwy szkoły nie wynika, że jest to szkoła w całości dwujęzyczna. W myśl przepisu art. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 - j.t.), oddział dwujęzyczny to oddział,  w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę. W trakcie weryfikacji danych spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie szkoły wykazywały jako oddziały dwujęzyczne takie oddziały, w których język obcy realizowany jest w zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych lub w których wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Należy zweryfikować wartości z kolumn 23–26, a w przypadku gdy błędnie zakwalifikowano oddziały jako dwujęzyczne poprawić odpowiednie tabele U3.1.

4. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, w szkołach za granicą i odroczonych:

Arkusz [obowiązek szkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.2 w wierszu 4 wykazały uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły (tzw. nauczanie domowe) w myśl przepisów art. 16 ust. 8–14 ww. ustawy o systemie oświaty jest możliwe wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły.  Z danych zawartych w SIO można wnioskować, że w przypadkach wyszczególnionych w arkuszu, jako spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, wykazano uczniów uczęszczających faktycznie do innej szkoły niż ich szkoła obwodowa lub też uczniów nauczanych indywidualnie. Należy zweryfikować liczbę uczniów, którzy w danej szkole są wykazywani jako spełniający obowiązek szkolny poprzez tzw. nauczanie domowe. W arkuszu zawarto także szkoły, w których liczba uczniów nie spełniających obowiązku szkolnego oraz spełniających obowiązek w szkołach za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

5. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły i za granicą:

Arkusz [obowiązek przedszkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.1 w wierszu 3 wykazały dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole (tzw. nauczanie domowe). Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie możliwe jest na zasadach opisanych w punkcie obowiązek szkolny. W arkuszu zawarto także placówki, w których liczba wychowanków nie spełniających obowiązku przedszkolnego oraz spełniających obowiązek przedszkolny za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

6. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego [arkusz mniejszości]:

·         Wątpliwości budzi sytuacja, jeśli liczba uczniów ze szkoły i spoza szkoły jest identyczna (kolor żółty),

·         wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole jest tylko jeden uczeń, który korzysta z nauki języka mniejszości (kolor zielony),

·         wątpliwości budzi sytuacja, jeżeli język mniejszości jest prowadzony na terenie, gdzie dana mniejszość nie występuje (kolor pomarańczowy),

·         wątpliwości budzi fakt, czy faktycznie nauczanie odbywa się  w języku mniejszości (kolor niebieski).

·         wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole języka mniejszości uczą się wyłącznie uczniowie spoza szkoły (kolor fioletowy).

7. Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

·         Arkusz [niepełnosprawni 1] dotyczy szkół, w których wszyscy uczniowie szkoły zostali wykazani jako posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a nie są one szkołami specjalnymi,

·         arkusz [niepełnosprawni 2] dotyczy szkół, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości. W tabelach NP1-NP5 należy ująć wyłącznie dzieci posiadające orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego nie zaś opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności,

·         arkusz [niepełnosprawni 3] dotyczy szkół specjalnych, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości.

8. Liczby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

Arkusz [zajęcia rew-wych] dotyczy szkół i placówek oświatowych,  w których wykazano dzieci z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu głębokim, dla których szkoła lub placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (tabela NP5), a jednocześnie nie wykazano  w obowiązkach nauczycieli tej szkoły lub placówki prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych lub wykazano te zajęcia w liczbie mniejszej niż minimalna liczba godzin pracy z dziećmi  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim wynikająca  z przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 529). Sytuacja taka skłania do przypuszczenia, że dzieci te w tabeli NP5 zostały błędnie wykazane. Czasem szkoły wykazywały w obowiązkach nauczycieli „funkcjonowanie w środowisku” lub „zajęcia rewalidacyjne” co nie jest poprawne w odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym   w stopniu głębokim i takie sytuacje również wymagają korekty w zakresie obowiązków nauczycieli.

9. Liczby oddziałów i dzieci w wychowaniu przedszkolnym - arkusz [wychowanie przedszkolne] dotyczy placówek wychowania przedszkolnego, które: w

·         Wykazały dzieci, a nie wykazały oddziałów (kol.25). Sytuacja taka jest możliwa, w przypadku występowania oddziałów łączonych (szkolno-przedszkolnych). Instrukcja zaleca w takiej sytuacji podanie ułamkowych wartości oddziałów (przy opisie tabel U3.1  i U3.3). Program SIO dopuszcza też sytuacje, że są dzieci, a nie ma oddziałów, jednak lepiej jest wykazać ułamkowe wartości oddziałów. Należy zwrócić uwagę, aby ułamkowe wartości oddziałów sumowały się do liczb całkowitych,

·         wykazały dzieci w wieku 2 lat w liczbie większej niż 15% dzieci ogółem w danej placówce. Zachodzi podejrzenie, że wykazane tu zostały dzieci z oddziałów żłobkowych, które nie powinny być w SIO wykazywane. SIO dotyczy wyłącznie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (czyli dzieci, które w dniu 30 września mają co najmniej 2,5 roku). Ponadto należy zwrócić uwagę, że żłobki mają odrębne sprawozdania.

10. Szkół i placówek, które nie wpisały nr RSPO

Arkusz dotyczy szkół  i placówek oświatowych, które w SIO na 30 września 2016 r. w tabeli I1. Identyfikacja nie wpisały numeru RSPO. Numery te szkoła może zweryfikować na stronie: https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo.

11. Liczby wypadków w szkołach:

·         Arkusz [wypadki] dotyczy szkół, które wykazały: 1 - wypadki śmiertelne (kolor pomarańczowy), 2 - wypadki, w których wiek uczniów budzi podejrzenie, że nie są to wypadki, które zdarzyły się w poprzednim roku szkolnym (kolor żółty), 3 - szkoły,  w których wykazano bardzo dużo wypadków - należy sprawdzić, czy wszystkie wypadki miały miejsce w poprzednim roku szkolnym (kolor zielony).

·         Arkusz [wypadki 1] dotyczy szkół, które wykazały od 20 do 33 wypadków - należy zweryfikować, czy wszystkie wypadki miały miejsce w poprzednim roku szkolnym. Dla każdej szkoły wskazano tylko liczbę wykazanych wypadków.

12. Liczby wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych:

W arkuszu umieszczono te MOW-y, w których suma liczby wychowanków i liczby miejsc zarezerwowanych dla osób skierowanych, które jeszcze nie przybyły do placówki, przekracza liczbę miejsc w placówce. Zgodnie z instrukcją w tabelach SO3 i SO4 należało wykazać liczbę wychowanków, którzy w dniu 30 września  byli wychowankami ośrodka, natomiast w tabeli BM8 należało wykazać liczbę miejsc zarezerwowanych dla nieletnich skierowanych do MOW, którzy jeszcze nie przybyli do placówki. Łączna liczba wychowanków i skierowanych nie może przekraczać liczby miejsc w placówce.

Pragnę zwrócić uwagę, że zestawienia zostały przygotowane na podstawie pierwszej wersji bazy (pliki, które dotarły do Kuratorium Oświaty w Olsztynie do 19 października br.). Jeśli szkoły lub placówki dokonały korekt danych zawartych w zestawieniach do weryfikacji po tej dacie, nie muszą one być ponownie przekazywane do Kuratorium Oświaty.

Zestawienie do weryfikacji zostało przesłane drogą elektroniczną do wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim na adresy osób/wydziałów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu informacji oświatowej w JST. Jeżeli któraś z JST nie otrzymała wykazu pocztą elektroniczną, oznacza to, że adres e-mail, który został podany przez Państwa w SIO w wierszu E-mail lub JST - E-mail komórki do spraw edukacji, jest nieprawidłowy.

Jeżeli w Państwa Jednostce Samorządu Terytorialnego nie stwierdzono ww. błędów należy wysłać stosowną informację na adres poczty elektronicznej Kuratorium Oświaty: sio@ko.olsztyn.pl

Korekty danych proszę przesyłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 2 grudnia 2016 roku (plik EXP – wyłącznie pocztą elektroniczną e:mail: sio@ko.olsztyn.pl, zestawienie zbiorcze w wersji papierowej).

 

Krzysztof Marek Nowacki 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

 
2016-09-12

SIO - Komunikat dotyczący uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I..

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r[1]., kontynuują naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, nie należy traktować jako uczniów powtarzających klasę. Uczniowie ci nie powinni zatem być wykazywani w tabeli U1. Uczniowie w bieżącym roku szkolnym wg klas – informacje uzupełniające. W kolumnie 1 tej tabeli powinni być natomiast wykazani ci uczniowie klasy I, którzy nie otrzymali promocji do klasy II.

Uczniowie urodzeni w roku 2009, kontynuujący naukę w klasie I powinni natomiast zostać wykazani w tabeli U2. Uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego wg klas - informacje uzupełniające, w kol. 3. W kolumnie tej powinni zostać wykazani także uczniowie klasy I, którzy nie otrzymali promocji (powtarzają klasę).

[1] Zob. art. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016.35). 

2016-08-12

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiana rozporządzenia

Terminy przekazywania niektórych danych do SIO i doprecyzowanie terminologii to najważniejsze zmiany w zmienionym rozporządzeniu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej zostało podpisane 29 lipca 2016 r.

2016-06-30

Weryfikacja SIO - Spis na dzień 31 marca 2016 r. - Tabela Wypadki

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
Województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

WAP.534.08.2016.KK

Olsztyn, 30 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

           

W związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 31 marca 2016 roku, zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących szkół, które wykazały dużą liczbę wypadków.

Powodem podjęcia tego działania jest stwierdzenie, że jedna ze szkół, która wprowadzała dane do SIO, wykazała w bieżącym roku szkolnym kilkadziesiąt wypadków. Po weryfikacji okazało się, że szkoła, importując dane z poprzednich edycji programu, nie usuwała wypadków, które były tam już wpisane. Taki mechanizm zawyżał liczbę wypadków w poprzednich latach. W kolejnej edycji programu SIO (wrześniowej) zostanie zablokowana możliwość importu tych danych z edycji marcowej.

Zwracam się do Państwa z prośbą o weryfikację tabeli dotyczącej wypadków oraz o dokonanie ewentualnej korekty do dnia 6 lipca 2016 roku. W załączeniu przesyłam zestawienie, w którym szkoły wykazały więcej niż 16 wypadków w spisie SIO na dzień 31 marca 2016 roku.

Zestawienie do weryfikacji zostało przesłane drogą elektroniczną do wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim na adresy osób/wydziałów odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu informacji oświatowej w JST. Jeżeli któraś z JST nie otrzymała wykazu pocztą elektroniczną, oznacza to, że adres e-mail, który został podany przez Państwa w SIO w wierszu E-mail lub JST - E-mail komórki do spraw edukacji, jest nieprawidłowy.

Korekty danych proszę przesyłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 6 lipca 2016 roku (plik EXP – pocztą elektroniczną, zestawienie zbiorcze w wersji papierowej).

 

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Wojciech Cybulski2016-03-15

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej – Spis SIO 31 marca 2016 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

2016-02-11

Aktualizacja danych zawartych w RSPO

WAP.534.02.2016.KK

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
Województwa warmińsko-mazurskiego

 

W związku z weryfikacją danych zawartych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (nowy System Informacji Oświatowej) https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo zwracam się z prośbą o sprawdzenie poprawności wprowadzonych przez Państwa informacji, a w szczególności o weryfikację danych teleadresowych jednostek oraz o aktualizację nazwisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Jednocześnie przypominam, iż dane zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych zgodnie z art. 37. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814) o systemie informacji oświatowej powinny być aktualizowane w terminie 7 dni.

 

  

Z poważaniem


Dorota Anuszkiewicz

p.o. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

 

2015-10-27

Aktualizacja instrukcji użytkownika modernizowanego SIO

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 19 października 2015 r. zostały zaktualizowane instrukcje:


część dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Rozpatrywanie wniosków

• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie upoważnień

• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Modyfikowanie danych w RSPO

• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Wprowadzanie danych dla JST: Moduł NAUCZYCIEL

• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Wprowadzanie danych dla JST: Moduł UCZEŃ

część dla szkół i placówek oświatowych

• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Wprowadzanie danych: Moduł PODMIOT

• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Wprowadzanie danych: Moduł UCZEŃ

• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Wprowadzanie danych: Moduł NAUCZYCIEL

• Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO
- Wprowadzanie danych: Moduł DANE ZBIORCZE

• Komentarz merytoryczny do modułu PODMIOT

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa