strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na rok szkolny 2014/2015 za wybitne osiągnięcia

2014-05-30

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

           

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uprzejmie proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2014/2015, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2013/2014.

 

Jednocześnie proszę o zastosowanie poniższych zasad:

1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana) najpóźniej w terminie do 2 lipca 2014 r. przedstawia Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzone wnioski do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.
Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i. ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

3. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2013/2014 ukończą szkołę ponadgimnazjalną.

Załączniki do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 (załącznik nr 2)

2. Lista kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2014/2015 (załącznik nr 3)

W sprawach wymagających wyjaśnień proszę kontaktować się ze starszym wizytatorem Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki - Panią Grażyną Dywańską – Kuratorium Oświaty, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, tel.(89) 52 32 533, e-mail: dywanska@ko.olsztyn.pl. Proszę pamiętać o wypełnieniu formularzy wniosków wyłącznie pismem komputerowym.

 

Do wniosków należy dołączyć kopie: zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (za zgodność z oryginałem) potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2013/2014. Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy).


Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Marek SzterOpublikował: Krzysztof Salwowski

tel. 89 / 523-26-04

e-mail: ksalwowski@ko.olsztyn.pl

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa