strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA a Warm.-Maz. Kuratorem Oświaty

2016-10-18

1)
 akty prawne dotyczące kształcenia zawodowego

2) podstawy programowe dla zawodów, ramowe plany nauczania dla zawodów, przykładowe programy nauczania

3)
 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

4)
 kształcenie ustawiczne (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych, turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, kurs, inny niż wymienione powyżej, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

5) mapa szkół zawodowych

6) doradztwo zawodowe

7)
 Procedura wprowadzania nowego zawodu - link wkrótce

8) młodociany pracownik (refundacja kosztów, zasady zatrudnienia młodocianych pracowników – Dział IX Kodeksu Pracy)

9) Przykłady dobrych praktyk - link wkrótce

10) Badania rynkowe (we współpracy z uczelniami wyższymi i WUP np. badanie zapotrzebowania na zawody w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2017 – zawody deficytowe i w nadmiarze) - link wkrótce

11)
 Porozumienie o współpracy pomiędzy Warmińsko-Mazurska Specjalną Strefą Ekonomiczną SA oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty (treść porozumienia – skan do pobrania wkrótce) oraz

- regulamin

- strategia działania

- deklaracja przystąpienia do Klastra Edukacyjnego

- przykłady wspólpracy

12) Wykaz szkół i zakładów pracy, w których realizowane jest kształcenie praktyczne uczniów w ramach tej współpracy - link wkrótce.wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa