strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Konkursy promujące kształcenie zawodowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2014-11-14

Państwo Dyrektorzy Szkół

w województwie warmińsko-mazurskim

Serdecznie zapraszam uczniów Państwa szkół do udziału w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”, który organizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z kuratoriami oświaty.  Celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Do konkursu zapraszam wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy na temat: „Wybiorę szkołę zawodową, bo...” (gimnazjum) - praca powinna dotyczyć wyboru przez jej autora zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum, jako ścieżki kształcenia. „Wybrałam/wybrałem szkołę zawodową, bo...” (szkoły dla młodzieży prowadzące kształcenie w zawodach –publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych tj. zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych) - praca powinna dotyczyć wyboru przez jej autora zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej, jako ścieżki kształcenia.

Uczestnicy konkursu, tj. uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują pracę w jednej z trzech kategorii: praca pisemna (opowiadanie, esej, inna forma, praca plastyczna – dowolną techniką, film – dowolną techniką, również z wykorzystaniem telefonów komórkowych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego. Prace konkursowe na etap wojewódzki za pośrednictwem szkoły należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie do 31 marca 2015 r. (Kuratorium Oświaty, l0-959 Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9). Prace konkursowe oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez kuratora oświaty, która wyłoni  najlepsze prace (po jednej w każdej kategorii, przy czym nie przewiduje się dwóch pierwszych miejsc w ramach jednej kategorii) i przekaże je do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Etap wojewódzki zakończy się uroczystą galą. Na etapie centralnym komisja konkursowa powołana przez ministra edukacji wyłoni zwycięzców w każdej z trzech kategorii, przy czym w każdej z nich przyznawane jest pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ostatni etap to ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do MEN i otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcam także wszystkie szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w III edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły" przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.

Proszę  o upowszechnienie powyższej informacji wśród uczniów oraz nauczycieli. Zachęcam gorąco Państwa Dyrektorów do promocji kształcenia zawodowego oraz swoich szkół poprzez udział w konkursach.

 

 

Grażyna Przasnyska

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

 

 

1.     Szczegółowe informacje na temat konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” dostępne są pod numerem telefonu 89 /523-2446. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, oświadczenie ucznia, oświadczenie nauczyciela do pobrania ze strony: www.men.gov.pl

Koordynatorem w Kuratorium Oświaty w Olsztynie konkursu organizowanego przez MEN jest specjalista Jolanta Marcinkiewicz, Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki tel. 895232446 e-mail: jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl  

2.     Szczegółowe informacje na temat konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły"  przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dostępne nas stronie:  http://new.koweziu.edu.pl 

wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa