strona główna Załatwianie Spraw w Kuratorium Oświaty Delegatury JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


 

Informacja dotycząca nadania tytułu honorowego Profesora Oświaty

2016-11-08
Informacja dotycząca nadania tytułu honorowego Profesora Oświaty


Podstawa prawna:
1) art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379);
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który spełnia warunki:

1) posiada co najmniej 20 - letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym:
a) co najmniej 10 - letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz
b) znaczący i uznany dorobek zawodowy określony w § 6 ust.1 i 2 ww. rozporządzenia.

Tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.


Kapituła do Spraw Profesora Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) jakość pracy prowadzonej z uczniami,
2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, po analizie zgłoszeń pod względem spełniania kryteriów formalnych, o  których mowa w ustawie Karta Nauczyciela i  wyżej przywołanym rozporządzeniu z uwzględnieniem znaczącego i uznanego w  środowisku oświatowym dorobku zawodowego kandydata.


Kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty może zgłosić:

1) dyrektor szkoły/placówki oświatowej,
2) organ prowadzący szkołę,
3) zainteresowany nauczyciel,
4) inne podmioty działające na rzecz oświaty.

Zgłoszenie winno zawierać:

1) informację o kandydacie potwierdzoną przez pracodawcę kandydata - dyrektora szkoły/placówki (w przypadku dyrektora szkoły przez organ prowadzący) wg wzoru jak niżej,
2) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przez dyrektora szkoły (w przypadku dyrektora szkoły przez organ prowadzący),
3) uzasadnienie wraz z informacją o kandydacie (w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym) podpisane przez osobę zgłaszającą kandydata lub przez samego kandydata (w przypadku gdy kandydat wypełnia sam zgłoszenie),
4) zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki zaświadczenie organu prowadzącego) o:  aktualnym zatrudnieniu  potwierdzającym okres pracy pedagogicznej, potwierdzającym okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
5) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru jak niżej.

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Profesor Oświaty" w terminie do dnia 2 lutego 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn za pośrednictwem poczty lub osobiście w pokoju nr 382 (sekretariat).


Od 1 stycznia 2017 r. nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł. (art. 31 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).


Zgłoszenie kandydata do nadania tytułu honorowego profesora oświaty (wzór informacji o kandydacie/wniosku i uzasadnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych)wróć

Fotoreportaże

Wypoczynek i turystyka Bezpieczna i przyjazna szkoła Cyfrowa szkoła System Informacji Oświatowej Biuletyn Informacji Publicznej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
???? Kuratorium Oświaty w Olsztynie
???Polityka prywatności i cookies

Uwagi, sugestie: Karol Krupa