mapa strony   |   kontakt   |


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Kuratorium Oświaty

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie pism w  formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej


Informacje ogólne:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Kuratorium Oświaty w Olsztynie uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Kuratorium Oświaty w Olsztynie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Za pośrednictwem ESP można kierować skargi, wnioski, zapytania do urzędu. Przekierowanie na stronę karty usługi na ePUAP nastąpi po kliknięciu na: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Kuratorium Oświaty w Olsztynie.


Informacje dodatkowe:

  • W celu skorzystania z Portalu ePUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu jest darmowa.
  • Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów.
  • Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 Nr 206 poz. 1216).

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karol Krupa
Dokument z dnia: 11.07.2012
Dokument oglądany razy: 4 396
Opublikował: Karol Krupa
Publikacja dnia: 11.07.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl