mapa strony   |   kontakt   |


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Kuratorium Oświaty w Olsztynie w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

a. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej
b. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
c. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania

1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

a. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
b. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

2. Wniosek składa się na formularzu według wzoru określonego w Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012, poz. 94).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. Wypełniony wniosek należy złożyć w Sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, piętro 3A, pokój nr 382, przesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Olsztynie (ePUAP).
5. Informacja publiczna wytworzona w Kuratorium Oświaty w Olsztynie udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej Kuratorium Oświaty w Olsztynie może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że:

a. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Kuratorium Oświaty w Olsztynie uzyskało dany utwór.

3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

a. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Sporządziła: Aleksandra Tomaszewska
Opublikował: Krzysztof Salwowski
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Salwowski
Dokument z dnia: 20.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 627
Opublikował: Krzysztof Salwowski
Publikacja dnia: 03.03.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl