mapa strony   |   kontakt   |


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w urzędzie regulują w szczególności przepisy:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego.

Główne zasady załatwiania spraw przez Urząd:

- zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,

- terminowo, bez zbędnej zwłoki,

- przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,

- przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,

- sprawy są załatwiane w formie pisemnej.

Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Kuratorium Oświaty w Olsztynie załatwia sprawę niezwłocznie jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.

Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy). Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych w pierwszej lub drugiej instancji, jak również innych spraw związanych z zakresem działania Kuratorium.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy do Kuratorium.

W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Pisma można składać na kilka sposobów:

Wnoszone na piśmie należy przesłać na adres

Kuratorium Oświaty

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10 – 959 Olsztyn

Pisma można również przesłać faksem pod nr 89/527 27 21

Pocztą elektroniczną na adres ko@ko.olsztyn.pl

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl )

Interesanci zgłaszający się osobiście przyjmowani są w siedzibie Kuratorium Oświaty w dni robocze w godzinach: 7.30 – 15.30 (Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, Piętro 3A).

Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z ww. artykułem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),

- adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),

- przedmiotu sprawy, której dotyczy.


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karol Krupa
Dokument z dnia: 13.02.2014
Dokument oglądany razy: 7 782
Opublikował: Krzysztof Salwowski
Publikacja dnia: 19.02.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl