13 lutego 2014

Skargi i wnioski

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i Wicekurator Oświaty, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone, przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika sekretariatu (kontakt: piętro 3A, pokój nr 382, tel. 89/523 26 00, 89/527 22 50, fax 89/527 27 21, e-mail: ko@ko.olsztyn.pl) w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.

Kuratorium Oświaty załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty podlegają przekazaniu do właściwych organów, co może wpłynąć na wydłużenie terminu ich załatwienia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski do Kuratorium Oświaty można składać:

Drogą pisemną na adres

Kuratorium Oświaty
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10 – 959 Olsztyn

Pisma można również przesłać faksem pod nr 89/527 27 21

Pocztą elektroniczną na adres ko@ko.olsztyn.pl

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl)

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dział VIII „Skargi i wnioski”.

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Ułatwienia dostępu