24 marca 2017

Komunikat w sprawie organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

I. 1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą organizować:
a) publiczne i niepubliczne: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
b) osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

2. Kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu może być przeprowadzony jedynie na podstawie programu zatwierdzonego przez kuratora oświaty – § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Przedłożony do zatwierdzenia program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych powinien zawierać:

1) nazwę formy kształcenia;

2) czas trwania, liczbę godzin i sposób organizacji kursu: zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu kurs obejmuje co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Sposób organizacji ustala organizator kursu,

3) wymagania wstępne dla uczestników: zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu

4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania;

5) plan nauczania określający nazwy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar;

6) treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych: w programie należy wskazać treści kształcenia z zajęć edukacyjnych ujętych w planie nauczania,

7) opis efektów kształcenia;

8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

9) sposób sprawdzenia efektów kształcenia i formę zaliczenia.

3. Występując z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o zatwierdzenie programu kursu, organizator kursu przedkłada dwa egzemplarze programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

4. Organizator kursu:

1) zawiadamia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o każdej kolejnej edycji kursu przed jego rozpoczęciem (podaje datę rozpoczęcia i zakończenia kursu);

2) przesyła: harmonogram zajęć, wykaz osób prowadzących zajęcia na kursie (z uwzględnieniem nazwy prowadzonych zajęć i kwalifikacji prowadzących) oraz znak pisma zatwierdzającego program kursu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (pismo z dnia…. znak…..);

3) informuje W-MKO o terminie egzaminu (data i godzina), miejscu przeprowadzenia, uczestnikach i składzie komisji egzaminacyjnej;

4) prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

5. Osoba kończąca kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (w tym kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu) prowadzony przez placówkę lub ośrodek otrzymuje zaświadczenie zgodnie z § 18 pkt.2, którego wzór określa załącznik nr 5 do w/w rozporządzenia.

6. Organizatorzy kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu niebędący placówkami lub ośrodkami w rozumieniu przepisów oświatowych wydają uczestnikom zaświadczenia według opracowanych przez siebie wzorów. Na zaświadczeniach proponuje się wpisać: „kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty pismem z dnia ……… nr……… i obejmował łącznie 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej” (w przypadku realizowania większej liczby godzin tych zajęć – wpisać liczbę faktyczną). Zamieszczenie tej informacji wyeliminuje wątpliwości organów przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, czy kurs ukończony przez instruktora praktycznej nauki zawodu odpowiadał wymogom § 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu.

II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – § 22 wprowadził zmianę dotychczasowej struktury programu kursu, a wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w kształceniu zawodowym na nowo określają sposób wykonywania zadań przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Organizatorzy kursów, którzy nie przedłożyli nowych programów nauczania kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu do zatwierdzenia Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty dostosowanych do wymagań określonych w § 22 cytowanego wyżej rozporządzenia winni to uczynić jak najszybciej.

III. Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017, poz. 1644) – obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019, poz. 391) – wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 1632).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019, poz. 652) – wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Ułatwienia dostępu