27 marca 2018

Narady w powiatach z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

W dniach 19-23 marca 2018 r. odbyły się spotkania dyrektorów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego z wizytatorami we wszystkich rejonach wizytacyjnych. W kilku zebraniach udział także wzięli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Podczas narad w ramach wsparcia dyrektorów szkół prelekcje wygłosili pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przedstawiciele organizacji harcerskich (ZHP, ZHR) mówili o współpracy ze szkołami. Wizytatorzy przypomnieli przepisy prawa oświatowego z zakresu działania wolontariatu w szkołach, przedstawili wnioski z przeprowadzonych kontroli, a także spostrzeżenia do arkuszy organizacji pracy szkół. Omówiono także tematy zgłoszone przez dyrektorów szkół w poszczególnych powiatach oraz zapoznano uczestników spotkań z bieżącymi komunikatami.

Narada z olsztyńskimi dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych miała miejsce w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, a z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli odbyła się w Szkole Podstawowej nr 311 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Olsztynie, na początku której wicekurator Wojciech Cybulski uroczyście wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej dwóm nauczycielkom Niepublicznej Szkoły Absolwent w Olsztynie.

Podczas narad, zwracając się do zebranych dyrektorów, wicekurator zwrócił uwagę na autonomię szkół i nauczycieli. Podkreślił, że nauczyciele mają bardzo dużą swobodę w kreowaniu nauczanych treści, w wyborze stosowanych w szkole metod, a także podręczników, czy innych materiałów dydaktycznych. Mówił także o wykorzystaniu metody harcerskiej w wychowaniu (zasady harcerskiego wychowania to m.in. pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, praca nad sobą, nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości). Zachęcał, aby dyrektorzy i nauczyciele nawiązywali współpracę z instytucjami wspierającymi pracę szkół i placówek oświatowych. Wicekurator przybliżył również zebranym wdrażany nowy model doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ułatwienia dostępu