7 września 2018

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy.

Mając na uwadze skuteczność prowadzonej przez szkoły i placówki profilaktyki narkomanii,
w rozporządzeniu podkreślono, że wszystkie działania powinny być podejmowane na podstawie wyników aktualnej diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących oraz stanowić integralną część programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. Działalność oparta na wynikach diagnozy wymaga prawidłowego planowania celów i sposobów ich realizacji, monitorowania oraz oceny efektów. Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców powinny uwzględniać programy i strategie oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności.

Przypominam, że zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, Policją, pracodawcami, podmiotami, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 86 ust.1 ustawy – Prawo oświatowe, lub podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy o zdrowiu.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zintensyfikowanie współpracy ze wskazanymi powyżej podmiotami, jako ważnymi partnerami szkoły w działaniach profilaktycznych.

 

Z poważaniem

Krzysztof Marek Nowacki

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu