26 marca 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – nabór wniosków w 2019 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji,
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

W związku z realizacją przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zadań w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, uprzejmie informuję o kolejnej – III edycji Programu.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

W ramach Programu organy prowadzące szkoły mogą zakupić następujące pomoce dydaktyczne:

 1. tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 2. tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
 3. projektor,
 4. projektor ultrakrótkoogniskowy,
 5. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 6. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, określonych w § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (Dz.U.2017 poz. 1401) udzielane jest na wniosek organu prowadzącego, pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Rodzaj wkładu własnego określa § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia

Do wkładu własnego zalicza się:

 • wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 • wkład rzeczowy, tj. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14.000 zł.

Harmonogram na rok 2019:

 • szkoły składają wnioski do organów prowadzących o udział w Programie do 15 kwietnia 2019 r.
 • organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewody do 30 kwietnia 2019 r.

Zasady składania wniosków w 2019 roku:

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w terminie do 15 kwietnia 2019 r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie.
 2. Warunek posiadania dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s uważa się za spełniony, także w przypadku złożenia deklaracji uzyskania do końca 2019 r. dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
 3. Organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach.
 4. Do złożenia wniosku uprawnione są organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, tj.:

– jednostki samorządu terytorialnego,
– osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
– osoby fizyczne.

 1. Organ prowadzący występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do 30 kwietnia 2019 r. Do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie oraz oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie.
 2. Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, można składać:

osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”,
korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”.

 1. Organy prowadzące szkołę/szkoły niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dołączają również dokumentację potrzebną do sporządzenia umowy (kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/aktualny KRS/wypis z CEiDG).

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki (zestawienie szkół, oświadczenie, deklaracja) powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organu prowadzącego.

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe przesyłają wnioski zawierające:

 1. zestawienie szkół zgłoszonych do udziału w Programie (tabela w formacie exel – załącznik nr 1 do wniosku),
 2. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
 3. oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie,
 4. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie – § 9 ust.2 pkt 3 rozporządzenia (organy prowadzące składają oświadczenie wg własnego wzoru),
 5. deklaracja uzyskania do końca 2019 r. dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s – § 23 rozporządzenia (dotyczy szkół, które na dzień złożenia wniosku nie posiadają wymaganego dostępu, o którym mowa w § 2 ust.7 pkt 1 rozporządzenia) – wg własnego wzoru,
 6. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie,

Kompletne, podpisane przez organ prowadzący wnioski należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie, w formie papierowej, na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

w  terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie)

oraz

w formie elektronicznej zestawienie szkół (załącznik nr 1 do wniosku), w postaci edytowalnej (format exel), na adres: jkonczal@ko.olsztyn.pl

w  terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zapisy w formie elektronicznej muszą być zgodne z dokumentami przesłanymi w formie papierowej.

Przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej.

Nieuzyskanie w poprzednim roku wsparcia finansowego uprawnia organ prowadzący do ponownego złożenia wniosku.

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne muszą spełniać warunki określone w § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Do pobrania:

1) Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie „Aktywna tablica”
2) Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego szkołę
3) Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe
4) Lista najczęściej pojawiających się pytań

Kontakt:
Dariusz Człapiński, dczlapinski@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 533 (kwestie merytoryczne),
Karina Gawrońska, kgawronska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 383 (w zakresie JTS),
Malwina Kamińska, mkaminska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 559 (w zakresie osoby prawne inne niż JTS, osoby fizyczne, tj. Stowarzyszenia, Fundacje i inne).

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.gov.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu