8 listopada 2019

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie                                

5 listopada 2019 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Działdowie odbyła się wojewódzka konferencja Szkół Promujących Zdrowie zorganizowana wspólnie z Oddziałem Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Wykład „Wspieranie dobrostanu psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w systemie oświaty. Priorytet i wyzwanie współczesności” wygłosił profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski – kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W trakcie spotkania doświadczeniem w zakresie kształtowania konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, rozwijania ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz wspierania ich rozwoju duchowego jako sposobu na zachowanie dobrostanu psychicznego i radzenia sobie w obliczu pojawiających się dylematów podzielili się przedstawiciele Społeczności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Działdowie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.

Profesor dr hab. Krzysztof Ostaszewski zwrócił szczególną uwagę na zasoby i doświadczenie tych placówek. Podkreślił, iż zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w znacznym stopniu zależy od najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły. Szkoła nie jest tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale środowiskiem mający ogromny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny uczniów. Pokazał, że jeżeli uda się zbudować więź ze szkołą, w której będzie panował pozytywny klimat, zdrowe relacje, to uczeń będzie się czuł bezpiecznie i będzie miał okazję do poznania swoich zasobów i przeżycia sukcesu. I co najważniejsze w ten sposób zostanie skonstruowana baza chroniąca dzieci i młodzież przed rozwojem problemów w zakresie zdrowia psychicznego.

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wiesława Szafrańska–Bortkiewicz dziękując Społecznościom Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Działdowie oraz organowi prowadzącemu – PSONI w Działdowie oraz Starostwu Powiatu Działdowskiego za pomoc w organizacji spotkania podkreśliła, że troska o młode pokolenie jest zadaniem o szczególnej doniosłości, wymaga stałej obserwacji i uwzględniania potrzeb wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości. Kształtowanie postaw innych wiąże się z koniecznością permanentnego formowania siebie, pogłębiania wiedzy i doskonalenia własnych metod pracy.

Ułatwienia dostępu