17 grudnia 2019

Rozliczenie z wykorzystania dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z § 5 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu) zobowiązane są do przekazania Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, działającemu w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego rozliczenia z wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

Organ prowadzący jest zobowiązany do przedłożenia, wraz z rozliczeniem dowodów poniesienia wydatków, tj. kopii faktur/dokumentów księgowych lub innych dokumentów  uzupełniających o wartości dowodowej równoważnej fakturom, do wysokości całkowitego kosztu realizacji zadania.

Do rozliczenia dotacji, o którym mowa powyżej dołącza się zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organu prowadzącego sporządzone zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy (treść załącznika zmieniona aneksem do umowy).

Niewykorzystaną dotację celową należy zwrócić w terminie określonym w § 7 zawartej umowy.

Rozliczenie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

lub złożyć osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dopiskiem na kopercie: Rozliczenie – Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) rozliczenia i zestawienia wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego na adres e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu).

Z poważaniem,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki:

Ułatwienia dostępu