17 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wzór sprawozdania organu prowadzącego z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019.

Zgodnie z § 6 ust. 8 w zw. z § 12 ust. 1 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wzór ten zastąpi załącznik nr 4 do wskazanej umowy.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało również wzór sprawozdania szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu).

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu:

Sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu
Sprawozdanie szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Ułatwienia dostępu