21 stycznia 2020

Konferencja „Od idei do działania. Miejsce szkoły w organizacji wolontariatu”

16 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie odbyła się konferencja pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty pt. „Od idei do działania. Miejsce szkoły w organizacji wolontariatu”. Jej celem było propagowanie szeroko rozumianego wolontariatu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz pokazanie, że praca na rzecz innych wpływa na rozwój młodego człowieka i umacnia świadomość bycia potrzebnym. Powyższa inicjatywa ma stać się przyczynkiem do włączenia większej liczby uczniów w edukację pozaformalną w formie wolontariatu długofalowego.

Dyrektor szkoły Pani Marzenna Życzko witając uczestników konferencji powiedziała, że wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju. Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym oraz kształtuje odpowiedzialną postawę życiową.

Przedstawiciele Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa mówili o wolontariacie jako idei, która zmienia świat, zwrócili uwagę na aspekt społeczny i emocjonalny, a przede wszystkim na jego wpływ na rozwój człowieka. Długofalowym celem wolontariatu jest przygotowanie młodych ludzi do dojrzałego życia w społeczeństwie przez uwrażliwienie ich na potrzeby innych.

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Arka” powiedział o pracy na terenie miasta i regionu, ilustrując działalność miejscowych fundacji i stowarzyszeń licznymi przykładami akcji charytatywnych, które stanowią otwartą przestrzeń do działania, także dla uczniów szkoły podstawowej.

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz podkreśliła, że wolontariat daje niezwykłą szansę realizowania swoich pasji oraz pomagania innym. Wskazała jak ważne jest tworzenie historii i tradycji wolontariatu w Polsce, by przekazywać je kolejnym pokoleniom.

Głos zabrała także Aleksandra Horoszko, Radna Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, zwracając uwagę na potrzebę włączania jej rówieśników w akcje niosące pomoc.

Uroczystość uświetnił spektakl „Szatnia” Teatru Przebudzeni z Ostródy, którego działalność jest wpierana przez wolontariuszy. Młodzież, rodzice i nauczyciele mieli niepowtarzalną okazję do rozmowy z aktorami z niepełnosprawnościami, wolontariuszami, docenienia wysokiego poziomu przedstawienia oraz doświadczenia, że otaczający ją świat może nie mieć barier.

Ułatwienia dostępu