13 lutego 2020

Spotkanie z dyrektorami szkół pierwszej kadencji

12 lutego 2020 r. w sali 160 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się spotkanie z dyrektorami pierwszej kadencji szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego. Jego celem było wsparcie merytoryczne osób kierujących tymi instytucjami.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie etosu pracy nauczyciela oraz wynikające zeń obowiązki. Wskazał na potrzebę wzmocnienia wychowania patriotycznego poprzez obchodzenie istotnych dla naszej historii rocznic i konieczność dbałości o miejsca pamięci. Omawiając rolę dyrektora w życiu szkoły, wspominał o obowiązkach wynikających z pełnienia funkcji, ale też zaakcentował znaczenie narzędzi, jakimi dyrektor dysponuje w pracy. Uwzględniając kontekst cywilizacyjnego postępu, zaakcentował potrzebę zintensyfikowania działań zmierzających do podniesienia poziomu innowacyjności w szkołach.

Odnosząc się do działań metodycznych, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski omówił znaczenie rozbudowującej się sieci doradztwa metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto zachęcał do korzystania ze zintegrowanej platformy edukacyjnej, oferującej szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych. Podkreślił też znaczenie współpracy z rodzicami, zalecając jej zacieśnienie.

Dyrektorów zapoznano z prawnymi aspektami pracy dyrektora i nauczyciela, podkreślono potrzebę wnikliwej analizy obowiązujących przepisów. Wykorzystując wnioski z dokonywanego nadzoru pedagogicznego, wskazano najczęstsze problemy, z którymi spotykają się dyrektorzy, zwłaszcza na początkowym etapie pracy. Zaakcentowano również rolę wspierających działań Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zachęcając uczestników spotkania do współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Ułatwienia dostępu