27 lutego 2020

Zaproszenie szkół do udziału w projekcie „Lekcja: Enter”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Lekcja: Enter”. Projekt ten ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększenia udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Nauczyciele wszystkich typów szkół biorący udział w projekcie odbędą 40-godzinne szkolenie, podczas którego poznają zastosowanie sprzętu i aplikacji edukacyjnych przydatnych do kreatywnego korzystania z nich przy realizacji podstawy programowej. Dowiedzą się o tworzeniu własnych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz o korzystaniu z e-materiałów (dostępnych m.in. na stronie internetowej: www.epodreczniki.pl).

Projekt jest finansowany ze środków UE. Realizowany jest przez wyłonionego w konkursie operatora – Fundacja Orange oraz jej partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoInstytut Spraw Publicznych.

Koncepcja projektu wymaga udziału w szkoleniu zespołu nauczycieli z danej szkoły, w tym – przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły. Celem szkoleń, które są dedykowane dyrektorom/wicedyrektorom szkół, jest udzielenie wsparcia w przygotowaniu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.

Zakres szkoleń jest zgodny z ustalonymi na rok szkolny 2019/2020 podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania TIK w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak również priorytetami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie podniesienie jakości kształcenia szkół województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkolenia w ramach projektu „Lekcja: Enter” realizowane są przez wyłonionych grantobiorców. Można zgłaszać się na szkolenia realizowane na terenie województwa, w którym zatrudniony jest nauczyciel. Grupy nauczycieli może zgłaszać członek kadry kierowniczej szkoły. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przed nami drugi cykl projektu. Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia w poszczególnych województwach, znajdują się pod adresem: www.lekcjaenter.pl

Na obecnym etapie realizacji projektu informacje o zapisach na szkolenia można uzyskać korzystając z kontaktu: tel. 533 365 845, e-mail: r.sobstyl@potest.pl (Rafał Sobstyl).

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Ułatwienia dostępu