10 marca 2020

Seminarium branżowe w Braniewie                                           

5 marca 2020 r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie, odbyło się seminarium poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym. Organizatorem spotkania był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Starosta Powiatu Braniewskiego. W seminarium uczestniczyli: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Starosta Powiatu Braniewskiego, dyrektorzy szkół i placówek, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy i pracodawcy.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Wojciech Cybulski, w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę działań wspierających ucznia w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Zwrócił uwagę na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, któremu musi sprostać oferta kształcenia. Wskazał, że celem zmian w kształceniu jest między innymi odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego oraz zwiększenie wpływu pracodawców na jego funkcjonowanie. Podkreślił, że najważniejszym ogniwem tych zmian jest uczeń.

Z aspektami prawnymi, dotyczącymi obowiązków dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego, zapoznała uczestników seminarium Małgorzata Wendorff-Karólewska, doradca metodyczny z zakresu doradztwa zawodowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach. Skutki niewłaściwego wyboru zawodu omówiła natomiast Joanna Sokół, dyrektor ZSZ w Braniewie. Dobre praktyki w zakresie doradztwa przedstawił Roman Michalski, doradca zawodowy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Braniewie. O kształceniu zawodowym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie mówił Jarosław Dobrowolski, wicedyrektor w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie. Rolę „Laboratorium. Mój profil”, jako programu wspomagającego ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, nakreśliła Bogumiła Jacak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowinie. Zmiany w kształceniu zawodowym oraz udział pracodawców w tym zakresie, jak również stałą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa, omówiła Joanna Sokół, dyrektor ZSZ w Braniewie. Zagadnienie dotyczące „Uczeń a młodociany pracownik” przybliżyły Małgorzata Brzozowska, kierownik szkolenia praktycznego w ZSZ w Braniewie i Karolina Knowska-Siwkowska, dyrektor Biura Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu braniewskiego przedstawiła Monika Czubkowska-Bludzis, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Braniewskiego.

Całość spotkania podsumowała Anna Batug, wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu.

Ułatwienia dostępu