30 marca 2020

Informacje dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty informuje, że w związku z potrzebą wprowadzenia w szkołach i placówkach kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, funkcją nadzoru pedagogicznego będzie przede wszystkim wzmocnienie oraz wspomaganie szkół i placówek. Pracownicy kuratorium realizujący działania z zakresu nadzoru pedagogicznego będą służyć pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Do odwołania zawiesza się realizację planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty opracowanego z uwzględnieniem podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Pilne doraźne działania będą podejmowane w sytuacji zaistnienia podejrzenia zagrożenia życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa uczniów i dzieci. W innych przypadkach Kurator będzie podejmował decyzję o przesunięciu w czasie działań wyjaśniających daną sprawę.

Jednocześnie informuję, że w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty monitorowane będą przyjęte przez szkoły i placówki rozwiązania odnoszące się do kształcenia na odległość oraz działania dyrektorów szkół i placówek dotyczące w szczególności:

  • Przekazania uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
  • Koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami;
  • Ustalenia we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych;
  • Ustalenia we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
  • Ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
  • Ustalenia sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
  • Wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
  • Zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informację o formie i terminach tych konsultacji;

Ustalenia z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Ułatwienia dostępu