17 kwietnia 2020

Szacunkowe dane do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

W związku z art. 55, art.  58 ust. 1 – 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 479) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2020 r. należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Załączniki nr 4 i 5 (dla dyrektorów szkół załączniki nr 1 i 2) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności oraz podanymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji stanowią załącznik niniejszego pisma. Hasła dostępowe do ww. załączników zostaną przesłane drogą mailową do organów prowadzących szkoły. W przypadku braku otrzymania wiadomości mailowej proszę o kontakt.

Załączniki nr 1-9 dostępne są również na stronie MEN w zakładce: Co robimy → Podręczniki → Darmowe Podręczniki → Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku.

W załączeniu tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i 5) o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2020 roku pocztą elektroniczną (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz (załącznik nr 5). Bardzo Państwa proszę o rzetelne i przemyślane ustalenie wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2020 roku.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383 lub 512 669 606.

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Tabela informująca o wysokości wskaźników – REFUNDACJA

Tabela informująca o wysokości wskaźników

Załączniki nr 1 i 2

Załączniki nr 4 i 5

Ułatwienia dostępu