8 maja 2020

Komunikat dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej wprowadził zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), co oznacza iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. – § 13 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie – § 11b ust. 2 ww. rozporządzenia.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych określi Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – § 11b ust. 3 ww. rozporządzenia.

Nowych terminów postępowania rekrutacyjnego, a także nowych terminów składania dokumentów, nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. – § 11b ust. 9 ww. rozporządzenia.

Dodatkowe miejsce opublikowania wyników postępowania rekrutacyjnego

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek – § 11b ust. 1 ww. rozporządzenia.

Nowe zasady dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w nowym terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (technika oraz szkoły branżowe I stopnia) lub Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (szkoły branżowe II stopnia oraz szkoły policealne).

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej lub Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminach określonych odpowiednio przez Ministra Edukacji Narodowej bądź Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

W przedstawionej powyżej sytuacji, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. Niezłożenie w terminie do dnia 25 września 2020 r., odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty – § 11b ust. 4-8 ww. rozporządzenia.

Nowych zasad dotyczących składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. – § 11b ust. 9 ww. rozporządzenia.

Nowy termin potwierdzania okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły

Zgodnie z art. 150 ust. 7 zdanie 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin dla przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły wynosi 5 dni – § 11b ust. 8a pkt 1 ww. rozporządzenia.

Nowych terminów potwierdzania okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. – § 11b ust. 9 ww. rozporządzenia.

Nowe terminy trybu odwoławczego

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na: wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni – § 11b ust. 8a pkt 2 ww. rozporządzenia.

Powyższych terminów nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. – § 11b ust. 9 ww. rozporządzenia.

Postępowanie uzupełniające

W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

Zmiana ta nie dotyczy publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. – § 11b ust. 8b i ust. 9 ww. rozporządzenia.

Ułatwienia dostępu