1 czerwca 2020

Dobre praktyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku

Od 25 maja br. zostały przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W województwie warmińsko-mazurskim wyróżniającą się placówką jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku. Szkoła zapewnia opiekę dzieciom od godziny 8.00 do 16.00. W zajęciach uczestniczy codziennie od 90 do 100 uczniów z 162 wszystkich dzieci klas I-III (co stanowi ok. 60%).

Dyrektor szkoły Andrzej Brzozowski stwierdził, że bardzo ważne było określenie sposobu sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem wytycznych wskazanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Zasady zostały opracowane we współpracy z wicedyrektorami – Małgorzatą Skibicką oraz Janem Ciborowskim. Wprowadzono własne rozwiązania, ale czerpano również z przykładów dobrych praktyk (w tym szkół zagranicznych).

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji zajęć oraz zachowaniu zasad bezpieczeństwa dyrektor oraz wychowawcy klas przekazali rodzicom uczniów. Zdaniem dyrektora sposób i zasady organizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej zachęciły rodziców do posłania swoich dzieci do szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Wszystkim osobom wchodzący do budynku szkolnego mierzona jest temperatura. Uczniowie, pracownicy oraz osoby z zewnątrz zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

Uczniów podzielono na 12 grup. Każda ma zajęcia w jednej klasie. Uczniowie usadzeni są pojedynczo z zachowaniem dwumetrowej odległości pomiędzy nimi. Nie zmieniają swojego usadzenia. Dzieci przynoszą własne przybory i podręczniki. Nauczyciel dba, by nie wymieniały się nimi.

W szkole zorganizowano cztery godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia z edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej i przyrodniczej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – wychowawcy klas (po 2 godziny dziennie z każdą grupą). Natomiast wychowania fizycznego, edukacji plastycznej, edukacji technicznej oraz edukacji informatycznej prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. Język obcy oraz zajęcia religii realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniom przebywającym w szkole umożliwiono w nich udział.

Każde dziecko, jeżeli rodzice wyrażą taką wolę, może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Z tej formy korzysta codziennie około 40 uczniów. Zajęcia prowadzone są w czterech grupach nie przekraczających 12 osób. Prowadzą je nauczyciele wychowawcy w świetlicy oraz inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły (np. wychowania fizycznego, muzyki, plastyki).

Dzieci korzystają z sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego. Przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie dezynfekowane. Z sal, w których przebywają dzieci, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować (np. dywany). Klasy są systematycznie wietrzone, a powierzchnie płaskie dezynfekowane.

Dzieciom nieuczęszczającym do szkoły zorganizowano kształcenie na odległość. Wychowawczynie przygotowują i przekazują uczniom materiały, prowadzą konsultacje on-line i telefonicznie, sprawdzają efekty pracy dzieci.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach szkolnych uczniowie wyrazili pozytywną opinię na temat powrotu do szkoły. Stwierdzili, że mają ciekawe zajęcia, zdecydowanie mniej pracy w domu, a bezpośrednia pomoc nauczyciela sprzyja skutecznemu przyswajaniu wiedzy. Ponadto cieszą ich spotkania z koleżankami i kolegami.

Szkoła umożliwiła także uczniom klas IV-VIII uczestnictwo w konsultacjach, organizowanych na terenie szkoły w małych sześcioosobowych grupach. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, a także warunki pracy szkoły ustala codziennie harmonogram pracy w tym zakresie. Konsultacje mają charakter dobrowolny. Uczniowie klas VIII mają przede wszystkim konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminie. Dzień wcześniej zgłaszają nauczycielowi temat czy problem, który chcieliby omówić. W dniach od 25 do 28 maja w konsultacjach uczestniczyło 36 ósmoklasistów.

Ułatwienia dostępu