3 czerwca 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Jednocześnie proszę o zastosowanie poniższych zasad:

1) W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r., samorządy uczniowskie lub zespoły, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, powinny przedstawić do zatwierdzenia radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wypełnione komputerowo wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 24 czerwca 2020 r.

2) Dyrektor szkoły najpóźniej w terminie do 6 lipca 2020 r. przesyła Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel, zatwierdzony i wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie stypendium wraz z listą kandydatów.

3) Do stypendium powinna typować ucznia każda szkoła kształcąca w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (kształcenie w formie dziennej to kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

4) Kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w pkt. 3 (w roku szkolnym 2020/2021, na który będzie przyznane stypendium, powinni pozostawać nadal uczniami danej szkoły). Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

a) czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

b) pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum.

5) Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

a) otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2017 r. poz. 1534), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

b) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę dyrektor szkoły podaje wyczerpujące uzasadnienie przyczyny braku kandydata do stypendium. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach: I rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia i II rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Załączniki do stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 • Lista kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 (załącznik nr 1),
 • Wniosek SU o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów (załącznik nr 4),
 • Lista szkół, które nie wytypowały kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 wraz z uzasadnieniem dyrektorów tych szkół o przyczynach braku kandydata (załącznik nr 5),
 • Oświadczenie (załącznik nr 6).

Wnioski i listy kandydatów/szkół należy przesłać w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel (aszkolnik@ko.olsztyn.pl). Drogą elektroniczną należy wysłać nie fotografie czy skany podpisanych przez dyrektora szkoły dokumentów, lecz wersje edytowalne plików Microsoft Word/Excel. Proszę nie przesuwać wyrazów oraz nie zmieniać wielkości, stylu i kroju czcionek w załącznikach. Oświadczenia przekazywane są w 2 egz. za pośrednictwem szkoły wyłącznie w wersji papierowej.

Do wniosków należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2019/2020. W załączniku nr 1 proszę umieścić informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny i komórkowy, szkolny adres e-mail).

W sprawach wymagających wyjaśnień proszę kontaktować się z Panem Adamem Szkolnikiem – Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, tel. (89) 52 32 446, e-mail: aszkolnik@ko.olsztyn.pl. Proszę pamiętać o wypełnieniu formularzy wyłącznie pismem komputerowym.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w załącznikach jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zwany dalej „Administratorem”, z którym można skontaktować się pisząc na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub telefonując pod numer: 89/523-26-00 lub 89/527-22-50.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją zadania określonego w § 2 i 5 w/w rozporządzenia oraz do podjęcia niezbędnych działań np. korespondencji. Podanie przez Państwo danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja zadania będzie niemożliwa.
 4. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, a następnie będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator przekaże Państwa dane – za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – Prezesowi Rady Ministrów oraz opublikuje je na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl.
 6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Załączniki

Ułatwienia dostępu