8 czerwca 2020

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Marszałek
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Na prośbę Ministra Edukacji Narodowej zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, ze zm.) – do Państwa, jako organów do tego powołanych, należy egzekwowanie obowiązku, o którym mowa.

Przepisy w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego/nauki nie zmieniły się w związku ze stanem epidemii. Bez względu na sposób realizacji treści podstawy programowej – w formie kształcenia na odległość czy stacjonarnej – nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia (szczególnie długotrwała) musi być zgłaszana przez wychowawców klas, nauczycieli, aby organy do tego powołane mogły podjąć stosowne działania. Długotrwały brak kontaktu z dzieckiem czy rodzicami dziecka jest zawsze bardzo niepokojącym sygnałem i zobowiązuje dyrektorów szkół do podjęcia działań w celu zarówno zlokalizowania dziecka, jak i zdiagnozowania problemu oraz przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy (art. 41 ustawy Prawo oświatowe). Dyrektorzy szkół podstawowych, w obwodzie której dziecko mieszka, kontrolują również spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 33 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązków nałożonych ustawą na rodziców, tj. o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2, i 4 oraz współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Gmina prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Dodatkowo, wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnieniem mu regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć. Rodzice dziecka spełniającego obowiązek szkolny w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (poza granicami Polski lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce) są obowiązani do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego (art. 40 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo oświatowe). Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie (art. 40 ust. 2 cyt. ustawy).

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42 ustawy – Prawo oświatowe). Przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ww. ustawy, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce albo też zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określany w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe.

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu