8 czerwca 2020

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty przypomina o możliwości przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz §3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890).

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

1) laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
2) laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
3) uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
4) uczniowie uczestniczący w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
5) uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również absolwenci, tj. uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 ukończą szkołę.

Procedura dotycząca składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedstawia Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty rada pedagogiczna szkoły na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:
  a) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
  b) do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.
 2. Typowanie kandydatów do stypendium powinno być przeprowadzone w oparciu o wnikliwą analizę osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Formularze wniosków powinny być wypełnione komputerowo (na jednej kartce dwustronnie drukowanej) – zamieszczenie informacji w Tabeli z osiągnięciami kandydata zgodnie z podaną kolejnością.
 4. Do wniosków należy dołączyć kopie: zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne kandydatów – wyłącznie w roku szkolnym 2019/2020. Na dokumencie powinna widnieć dokładna data. Wszystkie kopie dokumentów z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.
 5. Listę kandydatów do stypendium z danej szkoły, wnioski o przyznanie stypendium oraz pozostałe załączniki należy przesłać:
  a) w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, z dopiskiem „Stypendium MEN”
  b) w wersji elektronicznej Microsoft Word / Excel (wersja edytowalna) na adres: breszka@ko.olsztyn.pl
 6. Proszę dołączyć także informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail).
 7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane (wyjątek stanowią dokumenty uzupełniające do złożonych w terminie wniosków, zawierające informacje o kandydatach biorących udział w olimpiadach/konkursach/zawodach sportowych, których finały odbywają się po terminie składania wniosków).

Koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

Bożena Reszka, wizytator
tel. 89 52 32 423, e-mail: breszka@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu