6 lipca 2020

Organizowanie praktycznej nauki zawodu za granicą – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe
w technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych
województwa warmińsko-mazurskiego

Przypomina się, że z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391), wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Rozporządzenie w § 1 pkt 1) i 2) określa :

  • warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu,
  • zakres spraw określonych w umowie zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem przyjmującym uczniów lub słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.

Na podstawie § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia dyrektor szkoły zawierając umowę z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, która organizowana będzie za granicą, przekazuje niezwłocznie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację zawierającą:

  • miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu,
  • określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa,
  • liczbę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy,
  • terminy, w jakich jest odbywana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.

 

Załączniki

Ułatwienia dostępu