2 października 2020

Spotkanie Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych

1 października 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych, działającego przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki – zwracając uwagę na cel główny działalności Zespołu, którym jest integracja lokalnego środowiska przedstawicieli szkół i przedsiębiorstw wokół problematyki doradztwa zawodowego.

O znaczeniu doradztwa zawodowego w dokonywanych wyborach edukacyjnych i zawodowych młodzieży, jako warunku dalszego sukcesu życiowego, mówił w swoim wystąpieniu Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Wskazał tym samym na istotną rolę powiatowych doradców zawodowych w upowszechnianiu i popularyzowaniu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli idei efektywnego funkcjonowania doradztwa zawodowego w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wręczył akt powołania Pani Jolancie Agnieszce Opaluch – doradcy zawodowemu zatrudnionemu w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku na funkcję Koordynatora Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty.

W kolejnej części spotkania – Pani Renata Iłeczko – starszy wizytator Kuratorium Oświaty zapoznała Zespół Powiatowych Doradców Zawodowych z zadaniami, jakie stoją przed powiatowymi i szkolnymi doradcami zawodowymi w roku szkolnym 2020/2021 w związku z kontynuacją realizacji Programu zawodoznawczego „Laboratorium. Mój profil” w dobie pandemii COVID-19. Wycieczki zawodoznawcze w rzeczywistych warunkach pracy – na czas pandemii – zamieniono na czat z pracodawcą.

Na zakończenie spotkania Koordynator Zespołu – Pani Jolanta Agnieszka Opaluch – przeprowadziła część warsztatową spotkania, mającą na celu zaplanowanie działań na cały rok szkolny, w tym także szkoleń dla doradców oraz sposobów popularyzowania doradztwa zawodowego we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy spotkania Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki przemawia
Na zdjęciu: Krzysztof Marek Nowacki, Jolanta Agnieszka Opaluch, Małgorzata Hochleitner
Renata Iłeczko przemawia
Uczestnicy spotkania Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych

Ułatwienia dostępu