26 października 2020

Nabór wniosków do nowej edycji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2020 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie warmińsko-mazurskim

 

Informujemy o uruchomieniu Rządowego programu „Aktywna tablica”. Program będzie realizowany w latach 2020–2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Na realizację Programu przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w roku 2020. Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkoły.

 

Beneficjenci Programu w 2020 roku:

 

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji Programu w latach 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe.

 

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 

Harmonogram Programu w roku 2020:

 

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.;
 • organy prowadzące składają wnioski do wojewodów – do 29 października br.;
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

 

Kwota wsparcia finansowego:

 

Szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z tym, że szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 000 zł. Dotyczy to następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:

a) tablicy interaktywnej:

– tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,

– tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,

b) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

c) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub

d) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 

Za wkład własny uważa się:

 

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Zasady składania wniosków w 2020 roku:

 1. Dyrektor szkoły w terminie do 27 października 2020 r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie.

 

 1. Organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach.

 

 1. Organ prowadzący występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 w terminie do29 października 2020 r. 

 

Do wniosku należy dołączyć:

a) zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe;

b) oryginały albo kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;

c) oświadczenie dotyczące wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych wnioskujących o udział w Programie;

d) oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

 

 1. Wniosek organu prowadzącego powinien być złożony na konkretną szkołę, a nie na zespół.

 

 1. Wniosek organu prowadzącego o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

 1. Organy prowadzące nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego załączają kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz aktualny wypis z KRS.

 

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 Ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 Ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż JST albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).
 1. W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww., do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu prowadzącego.

 

 1. Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Ze względu na krótki czas na złożenie wniosków i ich ocenę, kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, należy składać:

 

– osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, to znaczy w skrzynce podawczej oznaczonej „Kuratorium Oświaty w Olsztynie” zlokalizowanej w przedsionku budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście od strony Al. Marsz. J. Piłsudskiego, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”; pracownik ochrony potwierdza przyjęcie wniosku.

W chwili obecnej nie ma możliwości osobistego przekazania korespondencji w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

W oby przypadkach decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

 1. Równocześnie należy przesłać w formie elektronicznej załącznik do wniosku (zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe), w postaci edytowalnej (plik exel), na adres e-mail:  jkonczal@ko.olsztyn.pl


Kontakt:

– Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

dczlapinski@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 533 (kwestie merytoryczne)

 

W kwestiach finansowych:

– Mateusz Marcinek, Zespół księgowości – specjalista

mmarcinek@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 559 (wnioski składane przez JST)

– Malwina Kamińska, Zespól księgowości – specjalista

mkaminska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 559 (wnioski składane przez osoby prawne inne niż JST, tj. stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne)

 

 

 

 

Załączniki

Ułatwienia dostępu