17 listopada 2020

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2020 roku

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wpłynęło 69 wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla 192 szkół. Wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 2 635 276,86 zł. Organy prowadzące zadeklarowały wkład własny w wysokości 658 819,22 zł, co stanowi 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Wsparcie finansowe zostało przyznane 97 szkołom. Kwota wsparcia finansowego wynosi 1 337 470,43 zł.

W nawiązaniu do § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica, podaję wykaz szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (SOSW) wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i SOSW oraz wskazaniem organów prowadzących te placówki.

Umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Kontakt:

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji.

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu