9 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „AKTYWNA TABLICA” za 2020 rok – Gminy, Powiaty, Stowarzyszenia i Fundacje

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Przypominamy o konieczności dokonania szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2020 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru (pliki do pobrania):

  1. Załącznik 1. – Rozliczenie dotacji za 2020 rok – Aktywna tablica,
  2. Załącznik 2. – Zestawienia wydatków poniesionych w 2020 roku na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych,
  3. Załącznik 3. – Oświadczenie.

Ponadto proszę o dołączenie:

  1. Kserokopii faktur za zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy,
  2. Kserokopii faktur za zakupiony sprzęt komputerowy (wkład własny rzeczowy),
  3. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych znajdujących się na fakturze powinien być zgodny z § 2, ust. 3-7, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 roku poz. 1883).

Sprzęt w postaci wkładu własnego rzeczowego powinien być zakupiony w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M. J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu:
Mateusz Marcinek 89 52 32 559. (Gminy i Powiaty)
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Malwina Kamińska 89 52 32 559 (Stowarzyszenia i Fundacje)
Adres e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu