30 grudnia 2020

Informacja w sprawie orderów i odznaczeń państwowych – 2021 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa warmińsko – mazurskiego 

Informuję, że w 2021 roku termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa 31 stycznia 2021 r. (uznawana data nadania przesyłki pocztowej).

Dostarczona do Kuratorium Oświaty w Olsztynie dokumentacja tej sprawy powinna składać się z:

 1. pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych do orderu lub odznaczenia, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora);
 • w przypadku Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi: wniosku dot. kandydata, przygotowanego na  obowiązkowym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu – załącznik nr 1 (wzór),
 • w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę – wniosku dot. kandydata, przygotowanego na obowiązkowym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu – załącznik nr 2 (wzór),
 1. zapytania o udzielenie informacji o osobie wypełnionego (komputerowo) w punktach od 1 do 11 oraz 12.1 – załącznik nr 3 (wzór),

Uwaga: prosimy samodzielnie nie zwracać się do Krajowego Rejestru Karnego (KRK);

 1. podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 4.

Jednocześnie przypominam Państwu zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 138).

 1. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, zwłaszcza poprzez: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:
 • klasa I – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 1. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
 • I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
 • II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi.
 1. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
  Medal ten dzieli się na trzy stopnie:
 • I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę (nadawany po 30 latach pracy zawodowej),
 • II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (nadawany po 20 latach pracy zawodowej),
 • III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (nadawany po 10 latach pracy zawodowej).

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. Dyrektorów szkół proszę o składanie wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem organów prowadzących, po uprzednim uzgodnieniu z nimi swojego zamiaru. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW do orderów i odznaczeń również drogą elektroniczną, na adres email: mpiskorska@ko.olsztyn.plzałącznik nr 5 (wzór).

Wnioski winny być dostarczone do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn – nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. W razie wysłania decyduje data nadania w placówce pocztowej.

UWAGI FORMALNE

Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Komisja zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36-letnim stażem pracy). Ponadto, Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRK) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych (dotyczy także mężczyzn) oraz nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRK) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach, ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 1. jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski (dyrektorów szkół/placówek, organów prowadzących) – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 2. organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (Minister Edukacji Narodowej) – dot. rubryki nr 20 (lub nr 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 3. organów wnioskujących (Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty) – dot. rubryki nr 21 (lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

Ponadto, organ wypełniając wniosek, powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia nadane przez Prezydenta RP: np. Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i odznaki: np. Medale Komisji Edukacji Narodowej).

Wnioski zawierające błędy formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno-Prawny) – adres e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 5232 316.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 138),
 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277 2743 ze zm.),
 1. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1158),
 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1025 ze zm.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

Załączniki

Załącznik nr 1 wniosek - OOP, KZ
Data: 2020-12-30, rozmiar: 56 KB
Załącznik nr 1 wniosek - OOP, KZ - wzór
Data: 2020-12-30, rozmiar: 70 KB
Załącznik nr 3 formularz krk
Data: 2021-01-08, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 3 formularz krk - wzór
Data: 2021-01-08, rozmiar: 39 KB
Załącznik nr 4 - klauzule+oświadczenie
Data: 2020-12-30, rozmiar: 28 KB
Załącznik nr 5
Data: 2020-12-30, rozmiar: 10 KB
Załącznik nr 5 - wzór
Data: 2020-12-30, rozmiar: 10 KB

Ułatwienia dostępu