14 stycznia 2021

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim

Kuratorium Oświaty w Olsztynie                                      Olsztyn, 14 stycznia 2021 r.

Al. Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

 

WKWO.585.1.2021.GD

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym  kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego  w województwie warmińsko-mazurskim

 

Termin rozpoczęcia naboru 18 stycznia 2021 r.

Termin zakończenia naboru 29 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych:

1 Edukacja wczesnoszkolna – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku, ul. Smętka 5.
2 Język angielski – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Wł. Sikorskiego 5 A (szkoła ponadpodstawowa), Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11 (szkoła podstawowa/ponadpodstawowa).
3 Język polski – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17 (szkoła podstawowa/ponadpodstawowa); Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 13 (szkoła podstawowa).
4 Matematyka – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11 (szkoła podstawowa); Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 (szkoła podstawowa/ponadpodstawowa); Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 13 (szkoła podstawowa); Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Wł. Sikorskiego 5 A (szkoła ponadpodstawowa).
5 Fizyka –Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 (szkoła ponadpodstawowa).
6 Biologia – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 (szkoła ponadpodstawowa).
7 Kształcenie specjalne/ pedagogika specjalna – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1.
8 Wychowanie i profilaktyka – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.
9 Wychowanie fizyczne – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 (szkoła podstawowa/ponadpodstawowa).
10 Religia – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 (szkoła podstawowa/ponadpodstawowa).

WARUNKI PRACY

 

 1. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 2. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.
 3. Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki,
  w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany. Zachowana zostanie zasada, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

 

GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO

 

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych,
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego
  z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
 3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 

 1. Udzielanie indywidualnych konsultacji.
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych.
 3. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
 4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce.
 2. Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający:
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.12.89), tj.:
  • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 • co najmniej dobra ocena pracy za okres ostatnich 5 lat.
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe.
 • kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne.
 • umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

WYMAGANIA POŻĄDANE

 

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub konsultanta.
 2. Ukończone kursy doskonalące lub studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje bądź kompetencje.
 3. Ukończony kurs przygotowujący do pracy z dorosłymi i/lub doświadczenie w pracy z dorosłymi.
 4. Uprawnienia egzaminatora OKE.
 5. Uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na nauczyciela-doradcę metodycznego zgodnie z zał. 1.
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.
 3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
 4. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia oceny pracy.
 5. Zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia w szkole/placówce w roku szk. 2020/2021.
 6. Zgoda dyrektora szkoły/placówki, w której kandydat jest zatrudniony, na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego.
 7. Udokumentowane osiągnięcia kandydata (np.: osiągnięcia uczniów w konkursach
  i olimpiadach, przygotowanie programów edukacyjnych, wychowawczych, wydane publikacje, przygotowywanie raportów oświatowych z przeprowadzonych badań, analiz jakościowych i ilościowych, doświadczenie na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego, itp.).
 8. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw, zaświadczeń potwierdzających doskonalenie zawodowe oraz dzielenie się wiedzą lub prowadzenie zajęć dla nauczycieli w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 11. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4.
 13. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

ETAPY NABORU

 1. Przewiduje się trzy etapy naboru kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego.
 2. I etap – analiza dokumentacji złożonej przez kandydatów w ramach naboru na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego, pod kątem spełniania wymagań formalnych, dotyczących:
  1. zachowania terminu złożenia wymaganych dokumentów,
  2. kompletności wymaganych kopii dokumentów i oświadczeń,
  3. potwierdzenia kopii dokumentów przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  4. wypełnienia przez kandydata wszystkich pól formularza zgłoszeniowego.
 3. Do etapu II Komisja kwalifikuje kandydatów spełniających wymogi formalne.
 4. II etap – analiza dokumentacji złożonej przez kandydata i ocena merytoryczna pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 25 ust. 2 pkt 1-6 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  3. co najmniej dobra ocena pracy za okres ostatnich 5 lat,
  4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
  5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne,
  6. umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 5. Do etapu III Komisja kwalifikuje kandydatów danej specjalności, którzy uzyskali największą liczbę punktów z etapu II.
 6. Kandydaci, którzy zakwalifikują się do III etapu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. III etap – rozmowa kwalifikacyjna, w wyniku której Komisja dokonuje oceny kompetencji
  i predyspozycji kandydata.
 8. W drodze naboru wyłoniony zostanie kandydat, który zakwalifikował się do etapu III i uzyskał największą liczbę punktów, jako sumę punktów z II i III etapu naboru. O wyborze kandydata decydują wysokie kompetencje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, które oceni Komisja.
 9. Od decyzji Komisji nie ma trybu odwoławczego. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 10. Powiadomienie osób, których kandydatury na doradców metodycznych były rozpatrywane w ramach II i III etapu o wynikach naboru, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia Komisji powołanej przez Kuratora Oświaty do przeprowadzenia naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie weryfikacji dokumentów (I etap naboru), ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, nie będą powiadamiane.
 11. Po zakończonym naborze nie przewiduje się zwrotu dokumentów.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 1. Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 29 stycznia 2021 r. (liczy się data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/stempla pocztowego).
 2. Oferty, które zostaną złożone po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

Sekretariat, pok. 382 (piętro III A)

 1. Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji wraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego – podać nazwę specjalności oraz miasto/gmina/powiat miejsca pracy”.
 2. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane oświadczenia określone w ogłoszeniu o naborze, a także wymagane kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata

INNE INFORMACJE

 

 1. Komisja dokonuje formalnej oraz merytorycznej oceny dokumentów złożonych przez kandydatów oraz przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy pomyślnie przeszli ocenę wniosków.
 2. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 3. Kandydaci wyłonieni do wykonywania zadań doradcy metodycznego zostaną indywidualnie powiadomieni.
 4. Informacje o naborze udzielane są pod adresem mailowym dywanska@ko.olsztyn.pl lub telefonicznie 89 52 32 533, 604188073

 

Załączniki

formularz-zgloszeniowy-1
Data: 2021-01-14, rozmiar: 70 KB

Ułatwienia dostępu