21 stycznia 2021

Udostępnianie przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób uprawnionych

Cel świadczenia usługi
Umożliwienie komunikowania się osobom uprawnionym, poprzez świadczenie w Kuratorium Oświaty w Olsztynie usług:
1. polskiego języka migowego (PJM) – należy przez to rozumieć naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;
2. systemu językowo-migowego (SJM) – należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;
3. komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Dokonanie zgłoszenia
Zgłoszenie przez osobę uprawnioną chęci skorzystania z usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Miejsce dokonania zgłoszenia
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,
w godz. poniedziałek -piątek – 7.30-15.30

Formy dokonania zgłoszenia
Telefonicznie: 89 523-26-00 lub 89 / 52 32 423
Przesłanie faksem: fax: 89 52-72-721

Przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres: ko@ko.olsztyn.pl

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na dole strony. Osoba uprawniona może przekazać osobiście, przesłać faksem lub pocztą elektroniczną. Wzór nie ma charakteru obligatoryjnego, jedynie charakter pomocniczy.

Termin i sposób załatwienia
W uzgodnionym terminie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Załączniki

Wzór zgłoszenia niepełnosprawnego
Data: 2021-01-21, rozmiar: 31 KB

Ułatwienia dostępu