16 lutego 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2021 rok

Szanowni Państwo,

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać  kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie
z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.).

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2021 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEiN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

Zał. 3.

  1. Tabela 1 – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2021 roku,
  2. Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku,
  3. Wskaźniki Gminy 2021 r.

 

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Ułatwienia dostępu