23 lutego 2021

Wzór sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Posiłek w szkole i w domu – www.gov.pl – znajdują się wzory sprawozdań z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2020.

Zgodnie z zapisami umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wzór sprawozdania przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zastąpi załącznik nr 4 do wskazanej umowy.

Przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w terminie do dnia 31 marca 2021 r. (decyduje data wpływu).

Kontakt:

Angelika Pouch, e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 446.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu