15 marca 2021

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – komunikat w sprawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Przedstawiciele organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe
w województwie warmińsko-mazurskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2019 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267).

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

 • doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
 • doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
 • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
 • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe może zostać udzielone wyłącznie na realizację jednego z zadań, o których mowa powyżej.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Wnioski na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 mogą składać:

a) jednostki samorządu terytorialnego,
b)
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
c)
osoby fizyczne
– będące organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  z  2020  r. poz. 910 ze zm.).

 Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

 • 80 000 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
 • 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Przypominam, że ze względu na klasyfikację budżetową, środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ (szkoła podstawowa), nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół czy inną jednostkę złożoną.

Organ prowadzący szkołę występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2021 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie).

Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

 • wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
 • w przypadku osób prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego, osób fizycznych należy dołączyć kserokopię wpisu do ewidencji szkół.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w jednej z niżej wymienionych form:

 • przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
 • przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
 • złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, to znaczy w skrzynce podawczej oznaczonej „Kuratorium Oświaty w Olsztynie” zlokalizowanej w przedsionku budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście od strony al. Marsz. J. Piłsudskiego.

Wersję elektroniczną (plik Excel – wersja edytowalna nie fotografie, skany) załącznika – wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego proszę przesłać na adres: apouch@ko.olsztyn.pl

W załączeniu wzory formularzy:

 • Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 • Załącznik do wniosku – wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przypominam, że organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkoły pod względem ich prawidłowości i kompletności.

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów, nie podlega ocenie pod względem merytorycznym.

Przypominam również, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, „wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2, objętego wsparciem finansowym stanowią wydatki bieżące organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3”.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się:

 1. z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007),
 2. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267).

Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja (zakładka: Co robimy – Programy i projekty – Posiłek w szkole i w domu – moduł 3).

Kontakt:
Angelika Pouch, e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 446 (kwestie merytoryczne),
Marzena Zasada, e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 300 (kwestie finansowe),
Malwina Kamińska, e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 559 (kwestie finansowe – informacje dla osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego, osób fizycznych).

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu