31 marca 2021

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów państwowych

WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH

 

 1. Podstawa prawna:

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Duplikaty, o których mowa, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty.

 1. Wymagane dokumenty:

W przypadku utraty świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej szkoły, której dokumentacja została przekazana do Kuratorium Oświaty, albo dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika wykwalifikowanego, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie duplikatu (załącznik na stronie internetowej),
 • kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.
 1. Miejsce złożenia dokumentów i osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy:

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie lub przekazać drogą pocztową (adresy
jak niżej):

 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

  al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn,
  Marcin Kalcowski, tel. 89 / 523 25 59,

 

 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Elblągu,ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,
  Anetta Lewandowska, Marta Ciechalewska tel. 55 / 237 10 67,

 

 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Ełku,

  ul. Chopina 15, 19-300 Ełk,
  Anna Jabłońska, tel. 87 / 732 85 75.
 1. Termin i sposób załatwienia sprawy:
 • jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w zasobach archiwalnych Kuratorium Oświaty, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca
  od daty otrzymania wniosku,
 • duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału
  lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu,
 • na duplikacie nie umieszcza się fotografii,
 • jeżeli przedłożona dokumentacja będzie niekompletna wnioskodawca zostanie poinformowany o możliwości jej uzupełnienia.
 1. Opłata:

Zgodnie z § 24 i § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłata ta wynosi 26,00 zł. Opłatę należy uiścić
po uprzednim kontakcie (pocztowym, telefonicznym, mailowym) nawiązanym ze strony Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

al. Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

Konto: NBP Oddział Olsztyn

25101013970035062231000000

 

 1. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

Duplikat przesyłany jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres po uiszczeniu opłaty lub może być odebrany osobiście przez wnioskodawcę.

 1. Duplikaty świadectw i dyplomów wystawiają szkoły/placówki oraz właściwe jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadają stosowną dokumentację.

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie duplikatu

Ułatwienia dostępu