15 kwietnia 2021

Dotacja podręcznikowa – wnioski o udzielenie dotacji na rok 2021

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

W związku z art. 55, art. 58 ust. 1 – 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 577) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W związku ze zwiększeniem od 2021 r. maksymalnych kwot dotacji celowej na podręczniki lub materiały edukacyjne rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1137), w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 w części III, dotyczącej refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021, przewidziano odrębne pozycje dla wydatków dokonanych przez szkoły odpowiednio w 2020 r. albo w 2021 r., dla których obowiązują różne kwoty refundacji, tj. przed dokonaniem weryfikacji maksymalnych kwot dotacji oraz po dokonaniu tej weryfikacji.

Przypominam, że składając informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w części dotyczącej refundacji szkoły powinny podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

Załączniki nr 4 i 5 (dla dyrektorów szkół załączniki nr 1 i 2) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności wraz z wprowadzonymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji oraz tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji stanowią załącznik niniejszego pisma.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i 5) o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2021 roku pocztą elektroniczną (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Wskaźniki refundacja
Data: 2021-04-15, rozmiar: 18 KB
Wskaźniki
Data: 2021-04-15, rozmiar: 14 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-04-15, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 2
Data: 2021-04-15, rozmiar: 124 KB
Załącznik nr 4
Data: 2021-04-15, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 5
Data: 2021-04-15, rozmiar: 128 KB

Ułatwienia dostępu