19 kwietnia 2021

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – konkurs na najlepsze wydarzenie

Celem Dnia Nowych Technologii w Edukacji (DNTE) jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Wszystkie szkoły/placówki, które zarejestrowały w 2021 r. swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogły wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach:

  1. przedszkola,
  2. szkoły podstawowe,
  3. szkoły ponadpodstawowe lub placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Konkurs jest dwuetapowy:

  1. etap I – wojewódzki,
  2. etap II – centralny.

Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje w terminie do 22 kwietnia 2021 r. wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyłając na adres e-mailowy DNTE@ko.olsztyn.pl link do relacji, wraz z metryczką zawierającą:

  1. pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu „DNIA NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI” w roku 2021,
  2. adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
  3. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
  4. imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację relacji.

Metryczka: Zgłoszenie do konkursu – „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”  (proszę przesłać plik excel w wersji edytowalnej)

Regulamin „DNIA NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI” w roku 2021: www.gov.pl

Kontakt:
Dariusz Człapiński
Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki
Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
tel. 89 52 32 533
e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu