28 czerwca 2021

Informacja dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo Organizatorzy
Wypoczynku LATO 2021

W związku ze zbliżającym się okresem zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży pragnę przypomnieć Państwu o obowiązku przestrzegania przepisów w zakresie organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji, a w szczególności o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w elektronicznej BAZIE WYPOCZYNKU pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl

Przypominam, iż obowiązującymi przepisy prawa są:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

W celu wypełnienia formularza należy zapoznać się z instrukcją dla organizatora zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcam również do korzystania z informacji umieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod adresem: www.ko.olsztyn.pl w zakładce rodzice i uczniowie – wypoczynek dzieci i młodzieży.

Organizator ma obowiązek przed planowanym rozpoczęciem formy wypoczynku przedłożyć w kuratorium oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wymagane dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej oraz uzyskać akceptację kuratora oświaty na organizację określonej formy wypoczynku.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

  • Organizator wypoczynku zapewnia program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.
  • Organizator wypoczynku zapewnia żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2021).
  • Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 350).
  • Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2019 poz. 1084 ze zm.)
  • Organizator wypoczynku informuje rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie.
  • Organizator wypoczynku zakłada dla uczestnika wypoczynku kartę kwalifikacyjną (nie dotyczy to wypoczynku trwającego do 3 dni organizowanego przez szkołę lub placówkę, wzór karty, którym powinien posługiwać się organizator stanowi załącznik do rozporządzenia)
  • Organizator wypoczynku przechowuje dokumentację dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność w bazie wypoczynku, umożliwiając obywatelom podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

Przypominam, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 152) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w przypadku zatrudnienia kadry lub podjęcia innych form współpracy np. w formie wolontariatu w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia czy dane zatrudnianej lub dopuszczonej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Ferie letnie to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw na obszarach. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą telefony i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku oraz informacjami na temat wypoczynku dostępnymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.gov.pl/web/edukacja/wypoczynek oraz z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Poradnik MEiN: www.gov.pl

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu