27 lipca 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień-grudzień 2021 rok

Szanowni Państwo,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2021 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.).

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania będzie obowiązywał wkład własny 20%. Zatem proszę Państwa o rzetelne i przemyślane ustalenie wysokości zapotrzebowania dotacji i wysokości przyznawanych stypendiów i zasiłków.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl oraz rklonowski@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz tabelę dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2021 roku.

Osoby do kontaktu:
Mateusz Marcinek, e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 559
Rafał Klonowski, e-mail: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Podział środków od września do grudnia 2021
Data: 2021-07-27, rozmiar: 621 KB
Wzór tabeli
Data: 2021-07-27, rozmiar: 11 KB
Wskaźniki Gminy 2021
Data: 2021-07-27, rozmiar: 20 KB

Ułatwienia dostępu