24 sierpnia 2021

Nabór wniosków – Rządowy program „Aktywna tablica” – edycja 2021

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji,
Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz SOSW
w województwie warmińsko-mazurskim

Informujemy, że  20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”.

Celem nowelizacji było doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku realizacji Programu w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

 

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

 

 • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
 • szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019

a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
 • szkoły za granicą,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych

lub słabowidzących (SOSW),

 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

 

 

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

 

Zmiany Programu dotyczą w szczególności:

 

 • wydłużenia w 2021 r. terminów składania wniosków do 4 września dla szkół i 14 września dla organów prowadzących szkoły;

 

 • wydłużenia terminów przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły
 • w 2021 r. do 31 października;
 • w latach 2022-2024 do 31 sierpnia.

 

 • wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu i pomocy dydaktycznych – zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze; maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela będzie wynosiła 000 zł;

 

 • rozszerzenie na kolejne lata Programu (2021-2024) możliwości zakupu (realizowanego w 2020 r.) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;

 

 • doprecyzowania zakresu podmiotowego Programu, w taki sposób, aby wsparcie finansowe udzielono jak największej liczbie szkół uprawnionych do jego otrzymania bez jego dublowania w kolejnych latach realizacji Programu (można skorzystać z dofinansowania tylko raz w całym Programie, szkoły podstawowe, które otrzymały dofinansowanie w latach 2017-2019 nie mogą skorzystać z Programu, z wyjątkiem zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkoły, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach Programu w 2020 r., nie mogą z niego skorzystać w kolejnych latach trwania Programu);

 

 • doprecyzowania regulacji dotyczących udzielenia wsparcia finansowego szkołom, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby do takich szkół trafiał sprzęt adekwatny do ich potrzeb, z uwzględnieniem preferencji dla tych szkół, w których liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyróżniająca się na tle innych szkół zapewniających kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danym regionie;

 

 • doprecyzowania regulacji wskazujących, że preferencje w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół uczestniczących w projektach realizowane ze środków publicznych, w tym środków Unii Europejskiej: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

 

 • dookreślenia wymagań jakościowych dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie wyłączenia warunku posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii będących wyrobami medycznymi, dla których spełniona została norma PN-EN ISO 13485;

 

 • dookreślenia wymagań prawnych (sprzęt nowy i bez obciążeń prawami osób trzecich) dotyczących sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

 

 • wydłużenia terminów na rozpatrywanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez zespoły powołane przez wojewodów i ministrów prowadzących szkoły w celu kwalifikacji:
 • w 2021 r. wydłużono do dnia 28 września,
 • w latach 2022–2024 termin kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wydłużono o dwa tygodnie – do 30 czerwca;

 

 • wydłużenia terminów przekazywania sprawozdań ministrowi ds. oświaty i wychowania z realizacji zadań wynikających z Programu, do końca trwania programu, do 30 września;

 

 • wydłużenia terminów na ocenę efektów Programu w poprzednim roku
  do 31 października.

 

 

Zmiany o charakterze porządkującym:

 

 • skorygowano nieprawidłowe określenie projektora możliwego do zakupu;
 • parametry dotyczące przepustowości Internetu, które musi posiadać szkoła i SOSW wnioskujące o udział w Programie, dostosowano do regulacji wynikających z przepisów[1] ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 100 Mb/s;

 

Wkład własny

 

Organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z wyjątkiem właściwych ministrów, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Za wkład własny uważa się:

 

1) wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;

2) wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

 

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć również możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania. Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

 

 

 

UWAGA:

 

 1. Wniosek organu prowadzącego powinien być złożony na konkretną szkołę, a nie na zespół.
 2. Organy prowadzące nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego załączają kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych orazaktualny wypis z KRS.
 3. W przypadku wkładu własnego rzeczowego prosimy o załączenie kopii faktury zakupionego sprzętu (z potwierdzeniem dokumentu „za zgodność z oryginałem”).
 4. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 Ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 Ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż JST albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS)

5.W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww., do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu prowadzącego.

HARMONOGRAM 2021

 • Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących –do 4 września 2021 r.
 • Organy prowadzące weryfikuje wnioski szkół i SOSW pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach oraz składają wnioski do wojewodów –do 14 września 2021 r.
 • Rozpatrywanie wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów –do 28 września 2021.
 • Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym środków finansowych – do 31 października 2021 r.

DO WNIOSKU ORGANU PROWADZĄCEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego
 2. oryginały albo kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wniosków dyrektorów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW o udział w Programie;
 3. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, SOSW wnioskujących o udział w Programie;
 4. oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 ww. rozporządzenia.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, należy składać:

– za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

 

z dopiskiem na kopercie „Aktywna tablica 2021”, lub

– w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) – na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie, lub

– osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie –  Olsztyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, p. 382 (piętro III).

W każdym przypadku decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

UWAGA:

Równocześnie należy przesłać w formie elektronicznej załącznik do wniosku (Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe) – plik excel w postaci edytowalnej – na adres mailowy: aktywnatablica@ko.olsztyn.pl

 

 

 


KONTAKT

KWESTIE MERYTORYCZNE

– Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

dczlapinski@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 533

KWESTIE FINANSOWE

– Mateusz Marcinek, Zespół Księgowości – specjalista Kuratorium Oświaty w Olsztynie

mmarcinek@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 559 (wnioski składane przez JST)

– Malwina Kamińska, Zespół Księgowości – specjalista

mkaminska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 559 (wnioski składane przez osoby prawne inne niż JST, tj. stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne)

 

Załączniki:

Formularze wniosków dyrektora szkoły i organu prowadzącego – do pobrania ze strony internetowej MEIN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica

 

– Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

 

 • Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programiedotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą);
 • Wniosek B1 dyrektora szkoły o udział w Programiedotyczy szkół wnioskujących tylko o  laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 • Wniosek B2 dyrektora szkoły o udział w Programie dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 • Wniosek C dyrektora szkoły o udział w Programie dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);
 • Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.

– Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe.

– Zestawienie pomocy dydaktycznych.

 

 

 

[1] art. 7 ust. 5 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334 oraz z 2021 r. poz. 4)

Załączniki

Ułatwienia dostępu